Ocenjevalne lestvice za merjenje strukture osebnosti po modelu "Velikih pet" - BFO

Z ocenjevalnimi lestvicami za merjenje strukture osebnosti merimo velikih pet faktorjev osebnosti. Primerne so za osebe od 17. do 81. leta.

  • Gian Vittorio Caprara
  • Marco Perugini
  • Valentin Bucik
  • Dušica Boben
  • Brigita Hruševar Bobek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe in mag. psihologije (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja BFO (org. Big Five Observer) sta Gian V. Caprara in Marco Perugini. V Sloveniji smo ocenjevalne lestvice priredili in prvič izdali leta 1997. Pri priredbi so sodelovali Valentin Bucik, Brigita Hruševar Bobek in Dušica Boben.

Opis:

Merski pripomoček BFO sestavlja 40 parov dvopolnih pridevnikov, ki so bili izbrani za merjenje velikih pet dimenzij osebnosti: 
ENERGIJA: energično in dinamično delovanje, zgovornost, navdušenje, sposobnost samouveljavljanja. 
SPREJEMLJIVOST: osebnostni vidiki povezani s sposobnostjo razumevanja in po potrebi nudenja pomoči drugim, učinkovitega sodelovanja z drugimi, sprejemljivost, zaupanje. 
VESTNOST: vidiki osebnosti povezani z zanesljivostjo, redoljubnostjo, natančnostjo in vztrajnostjo. 
ČUSTVENA STABILNOST: osebnostni vidiki povezani s sposobnostjo nadzorovanja lastnih čustev, s sposobnostjo ohranjanja mirnosti in ravnovesja, z odsotnostjo negativnih čustvenih stanj. 
ODPRTOST: Vidiki osebnosti, kot so: ustvarjalnost, radovednost, kultura, originalnost, inteligentnost. 

Glavna prednost lestvic BFO je v tem, da so besede popolnoma razumljive tudi za tistega, ki nima izkušenj s psihološkim izrazoslovjem pri opisovanju osebnosti. Razlikujemo med lestvico BFO-S (samoocenjevalna lestvica) in BFO-D (lestvica za ocenjevanje drugih). Obe lestvici sta pripravljeni posebej za ženske in moške. BFO uporabljamo individualno ali skupinsko. Priročnik je pripravljen skupaj z BFQ.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – B.

Starost: Od 17. do 81. leta.

Trajanje: Izvedba traja okoli 10 minut, vrednotenje pa le nekaj minut.

Zanesljivost: Za BFO-S (N = 982) so Cronbachovi koeficienti alfa od 0,67 (Sprejemljivost) do 0,85 (Energija), za BFO-D (N = 621) pa od 0,76 (Čustvena stabilnost) do 0,83 (Energija). Prispevek, ki potrjuje zanesljivosti BFO-S in opiše vzorčni profil slovenskih športnih pedagogov, je objavljen v časopisu TESTinfo št.1, 2000/2001 oz. na spletni strani www.center-pds.si.

Veljavnost: V priročniku je predstavljena faktorska struktura, konvergentna in diskriminantna veljavnost modela in pripomočkov (primerjava med BFQ, BFO-S in BFO-D) ter konstruktna veljavnost s pomočjo analize matrike multiplih potez-multiplih metod (MTMM) na vzorcu 583 oseb.

Norme: T-vrednosti za BFO-S in BFO-D so v treh starostnih skupinah (do 21 let, od 21 do 35 let in nad 35 let).