Ocenjevalne lestvice za merjenje strukture osebnosti po modelu "Velikih pet" - BFO

Z ocenjevalnimi lestvicami za merjenje strukture osebnosti merimo velikih pet faktorjev osebnosti: energija, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost, odprtost. Ocenjujemo lahko sebe ali druge. Primerne so za osebe, starejše od 16 let.

  • Gian Vittorio Caprara
  • M. Perugini
  • Claudio Barbaranelli
  • Laura Borgogni
  • Valentin Bucik
  • Dušica Boben
  • Brigita Hruševar Bobek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Razvoj ocenjevalnih lestvic BFO (org. Big Five Observer) je rezultat raziskovalnega dela, ki sta ga v Italiji vodila Gian V. Caprara in Marco Perugini. V Sloveniji smo ocenjevalne lestvice priredili in prvič objavili leta 1997. Pri priredbi so sodelovali Valentin Bucik, Brigita Hruševar Bobek in Dušica Boben. Priročnik je pripravljen skupaj z BFQ.

Opis:

Merski pripomoček BFO sestavlja 40 parov dvopolnih pridevnikov, ki so bili izbrani za merjenje velikih pet dimenzij osebnosti. Prednosti takega merskega inštrumenta so številne: skupina pridevnikov (deskriptorjev osebnosti) je zaključena in določena, saj je bila izbrana iz jezikovnih slovarjev; pridevniki so povezani z vedenjem, katerega opazovanje je dalo povod za njihov nastanek (leksikalna hipoteza); pridevniki omogočajo ekonomično, enostavno in hitro metodo za opisovanje in merjenje osebnosti. Glavna prednost lestvic BFO je torej v tem, da so kratke in popolnoma razumljive tudi za tistega, ki nima izkušenj s psihološkim izrazoslovjem pri opisovanju osebnosti.

Pet velikih faktorjev, ki jih izmerimo z lestvico BFO je: Energija, Sprejemljivost, Vestnost, Čustvena stabilnost in Odprtost. Imamo lestvico BFO-S (samoocenjevalna lestvica) in BFO-D (lestvica za ocenjevanje drugih), ki ju skupaj imenujemo BFO. Sestavljeni sta iz 40 parov dvopolnih pridevnikov. Obe lestvici BFO-S in BFO-D sta pripravljeni posebej za ženske in moške. BFO uporabljamo individualno ali skupinsko.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – B.

Starost: Lestvici uporabljamo za osebe, starejše od 17 let.

Trajanje: Izvedba traja okoli 10 minut, vrednotenje nekaj minut.

Zanesljivost: Za BFO-S (N = 982) so Cronbachovi koeficienti alfa od 0,67 (Sprejemljivost) do 0,85 (Energija), za BFO-D (N = 621) pa so od 0,76 (Čustvena stabilnost) do 0,83 (Energija). Prispevek, ki potrjuje zanesljivosti BFO-S in opiše vzorčni profil slovenskih športnih pedagogov je objavljen v časopisu TESTinfo 2000/2001 - 1. številka.

Veljavnost: V priročniku je predstavljena faktorska struktura, konvergentna in diskriminantna veljavnost modela in pripomočkov (primerjava med BFQ, BFO-S in BFO-D) ter konstruktna veljavnost s pomočjo analize matrike multiplih potez-multiplih metod (MTMM) na vzorcu 583 oseb.

Norme: Norme za pretvarjanje surovih vrednosti v T-vrednosti za BFO-S in BFO-D so v treh starostnih skupinah: do 21 let, od 21 do 35 let in nad 35 let.