Učitelji in stili vodenja - USV

Z vprašalnikom Učitelji in stili vodenja ugotavljamo, koliko različnih stilov vodenja uporabljamo (obseg), katera dva stila najpogosteje uporabljamo (profil) in v kakšni meri se izbira stila vodenja ujema s situacijo (ustreznost).

  • Vlasta Zabukovec
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na učitelji in šolske svetovalne delavce.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorici priročnika, ki je prvič izšel leta 2000, sta Vlasta Zabukovec in Dušica Boben. Vprašalnik izhaja iz angleške Tylerjeve priredbe Blanchardovega modela situacijskega vodenja. Pri slovenski priredbi vprašalnika je sodeloval tudi Igor Krajnc. Priročnik sta strokovno pregledali Cirila Peklaj in Metka Berdajs.

Opis:

Vprašalnik je namenjen učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, lahko pa ga uporabljamo v raziskovalne namene. Spoznanja so lahko tudi povsem individualna. Pripomoček ne bo dobrodošel le učiteljem, ampak tudi vsem tistim, ki učiteljem pomagajo pri njihovem delu.

Temelji na modelu situacijskega vodenja, ki omogoča učitelju izbiro vzorca vedenja, ki ustreza dani situaciji (številu učencev, zahtevnosti in trajanju naloge) in značilnostim učencev (njihovi motivaciji, znanju, izkušnjam). Glede na dano situacijo in značilnosti učencev lahko uporabljamo štiri stile vodenja: direktivnega, inštruktorskega, podpornega ali delegatskega

V vprašalniku je opisanih šestnajstih šolskih situacij, v katere se mora učitelj vživeti in odgovoriti, kako bi ravnal. Ponujeni so štiri odgovori. Rezultati nam povedo, koliko različnih stilov vodenja uporabljamo (obseg), katera dva stila najpogosteje uporabljamo (profil) in v kakšni meri se izbira stila vodenja ujema s situacijo (ustreznost).

Priročnik je enostaven in bralca vodi od predstavitve teorije situacijskega vodenja, razvoja vprašalnika do natančnih navodil za izpolnjevanje, vrednotenje in zapisovanje rezultatov ter njihove razlage. V priročniku so zbrani tudi statistični podatki, dobljeni na vzorcu 235 slovenskih učiteljev (31 % jih je poučevalo na razredni stopnji, 35 % na predmetni stopnji na osnovni šoli, 34 % učiteljev pa je bilo iz srednjih šol).

Kategorija: Učitelji in drugi strokovni delavci na šoli.

Starost: učitelji vseh starosti.

Trajanje: 15 minut, vrednotenje nekaj minut.

Zanesljivost: Korelacije med posameznimi odgovori na situacijo in pripadajočim stilom (N = 186) so bile, razen pri eni situaciji, pozitivne in statistično značilne. Tudi korelacije med stilom in številom dobljenih točk pri odgovorih za vse situacije pripadajočega stila so bile ustrezne.

Veljavnost: Primerjali smo dve podskupini vzorca (boljša – slabša), glede na najustreznejše izbire in potrdili diskriminantno veljavnost vprašalnika.

Norme: V obliki osnovnih statističnih podatkov za 235 učiteljev.