Učitelji in stili vodenja - USV

Z vprašalnikom Učitelji in stili vodenja ugotavljamo, koliko različnih stilov vodenja uporabljamo (obseg), katera dva stila najpogosteje uporabljamo (profil) in v kakšni meri se izbira stila vodenja ujema s situacijo (ustreznost).

  • Vlasta Zabukovec
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na učitelji in šolske svetovalne delavce.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorici priročnika, ki je izšel leta 2000, sta Vlasta Zabukovec in Dušica Boben. Vprašalnik izhaja iz Tylerjeve priredbe Blanchardovega modela situacijskega vodenja. Pri slovenski priredbi vprašalnika je sodeloval tudi Igor Krajnc. Priročnik sta strokovno pregledali Cirila Peklaj in Metka Berdajs.

Opis:

Vprašalnik je namenjen učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, lahko pa ga uporabljamo tudi v raziskovalne namene. Temelji na modelu situacijskega vodenja, ki učitelju omogoča izbiro vzorca vedenja, ki ustreza dani situaciji (številu učencev, zahtevnosti in trajanju naloge) in značilnostim učencev (njihovi motivaciji, znanju, izkušnjam). Glede na dano situacijo in značilnosti učencev lahko uporabljamo štiri stile vodenja: 
● direktivnega, 
● inštruktorskega, 
● podpornega ali 
● delegatskega. 

V vprašalniku je opisanih 16 šolskih situacij, v katere se mora učitelj vživeti in odgovoriti, kako bi ravnal. Izbira med štirimi odgovori. Rezultati nam povedo, koliko različnih stilov vodenja učitelj uporablja (obseg), katera dva stila najpogosteje uporablja (profil) in v kakšni meri se izbira stila vodenja ujema s situacijo (ustreznost). V priročniku so zbrani statistični podatki, dobljeni na vzorcu 235 slovenskih učiteljev (31 % jih je poučevalo na razredni stopnji OŠ, 35 % na predmetni stopnji OŠ, 34 % učiteljev pa je bilo iz SŠ).

 

Usposobljenost: Učitelji in drugi strokovni delavci na šoli.

Starost: Učitelji vseh starosti.

Trajanje: Izvedba traja 15 minut, vrednotenje nekaj minut.

Zanesljivost: Korelacije med posameznimi odgovori na situacijo in pripadajočim stilom (N = 186) so bile, razen pri eni situaciji, pozitivne in statistično značilne. Tudi korelacije med stilom in številom dobljenih točk pri odgovorih za vse situacije pripadajočega stila so bile ustrezne.

Veljavnost: Primerjava dveh podskupin vzorca (boljša – slabša), glede na najustreznejše izbire je potrdila diskriminantno veljavnost vprašalnika.

Norme: V obliki osnovnih statističnih podatkov za 235 učiteljev.