Profil ocene posebnih potreb - SNAP-Združen

Pomaga pri sistematičnem zbiranju podatkov o otrokovih specifičnih učnih, socialnih, čustvenih in vedenjskih težavah.

 • Charles Weedon, Gavin Reid (SNAP-3)
 • Charles Weedon, Rob Long (SNAP-Vedenje, kratko SNAP-V)

 

 • Marinka Grobler
 • Milena Babuder Košak
 • Mojca Lipec Stopar
 • Lidija Magajna
 • Martina Ozbič
 • Suzana Pulec Lah

Uporaba SNAP-3 (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. ali mag. specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede ter psihologe (kategorija A:  enostavno za uporabo), ki delajo v vrtcu, osnovni šoli ali šoli s prilagojenim programom ali v zunanji ustanovi (zdravstvo, sociala). Prav tako lahko SNAP-3 uporabljajo univ. dipl. pedagogi z vsaj 3-letnimi izkušnjami na področju dela s SUT, ki so se tudi dodatno izpopolnjevali. 

Uporaba SNAP-V je namenjena svetovalnim delavcem v šoli (socialnim pedagogom, psihologom, pedagogom, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, socialnim delavcem in inkluzivnim pedagogom) oz. izvajalcem dodatne strokovne pomoči za pomoč otrokom v šoli in doma oz. pri obravnavi otroka v zunanji ustanovi (npr. zdravstvo, sociala).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Računalniški program SNAP-Združen (orig. Special Needs Assessment Profile – SNAP-Together) vključuje SNAP-3 in SNAP-V. Avtorja SNAP-3 sta Charles Weedon in Gavin Reid, SNAP-V pa Rob Long in Charles Weedon. Soavtorice slovenskih preizkusov so Milena Babuder Košak, Marinka Grobler, Mojca Lipec Stopar, Lidija Magajna, Martina Ozbič in Suzana Pulec Lah. Pri prevodih so sodelovali Milena Babuder Košak, Dušica Boben, Tajana Brajović, Mateja Hudoklin, Marinka Grobler, Pika Kofol, Dare Kovačič, Mojca Lipec Stopar, Lidija Magajna, Martina Ozbič, Lara Pirc, Suzana Pulec Lah, Marjeta Trstenjak. Strokovno sta gradivo pregledali Alojzija Mitić Petek in Damjana Kogovšek. Priročnik, vprašalnike in zgoščenko SNAP smo prvič izdali leta 2009. Leta 2018 je izšel prenovljen program SNAP-Združen in prvič v Sloveniji SNAP-V.

Opis:

SNAP-Združen (SNAP-3 in SNAP-V) je pripomoček za individualno zbiranje podatkov o učencu iz različnih virov (zaposleni v šoli, starši, učenec sam), ki so pomembne za ugotavljanje morebitnih učnih oz. čustvenih, socialnih ali vedenjskih težav. Računalniški program pripravi individualni profil in nudi informativne liste oz. priporočila za učitelje in starše.

SNAP-3 omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav in njihovih dejavnikov. Zajema 24 specifičnih učnih težav in njihove dejavnike:

 • Težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo: Motnja pomanjkljive pozornosti (ADD); Hiperaktivnost; Impulzivnost
 • Razvojna motnja koordinacije oz. dispraksije: Težave z gibanjem, ravnotežjem, koordinacijo in načrtovanjem; Težave s senzorno integracijo in težave zaradi senzorne preobčutljivosti; Težava z nehotenim govorom oz. gibi; (Disgrafija)
 • Diskalkulija
 • Težave s pismenostjo: Branje; Zapisovanje; Disgrafija; Hiperleksija-specifična motnja razumevanja; (Fonološke težave)
 • Težave z delovnim spominom: Težave s slušnim delovnim spominom; Težave z vidnim delovnim spominom
 • Težave s hitrostjo obdelave
 • Težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem
 • Težave z govorjenim jezikom: Fonološke težave; Težave z govornim izražanjem in razumevanjem; Težave s slušno obdelavo informacij; (Slušni delovni spomin)
 • Vizualne težave in težave z obdelavo vidnih informacij: Težave z vidnim sledenjem in očesno kontrolo; Meares-Irlen sindrom; Vidno-zaznavne neverbalne težave; (Vidni delovni spomin)
 • Pomanjkanje nujnih maščobnih kislin
 • Znižana samopodoba/samospoštovanje: Socialna samopodoba/samospoštovanje; Šolska samopodoba/samospoštovanje  

Pri SNAP-3 v program vpišemo informacije o otroku na podlagi treh izpolnjenih vprašalnikov:

 • Vprašalnik za oceno učenca (101 vprašanje), ki ga izpolnijo učitelji v šoli, ki učenca dobro poznajo,
 • Vprašalnik Družinski podatki (32 vprašanj), ki ga izpolnijo starši in
 • Vprašalnik Kakšen sem? (20 vprašanj), ki ga izpolni učenec.

Pri odgovorih na 15 vprašanj v Vprašalniku za oceno učenca si lahko pomagamo s ponujenimi preizkusi.

SNAP-V omogoča prepoznavanje socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka ter nudenje praktičnih strategij za spopadanje z njimi. Razišče tri glavna področja težav v šoli in vsakega otroka obravnava skozi štiri podpodročja:

 • Odnos do sebe (Anksioznost, Navzven usmerjena jeza, Vase usmerjena jeza, Depresivnost)
 • Odnosi z vrstniki (Pomanjkanje prijateljstev, Instrumentalna agresivnost, Iskanje pozornosti pri vrstnikih, Povzročanje bolečin vrstnikom)
 • Odnosi z odraslimi (Iskanje pozornosti pri odraslih, Kljubovanje odraslim, Pretirana odvisnost od odraslih, Povzročanje bolečin odraslim)

Pri SNAP-V v program vpišemo informacije o otroku na podlagi treh izpolnjenih vprašalnikov:

 • Vprašalnik o vedenju otroka v šoli (87 vprašanj), ki ga izpolnijo učitelji oz. tisti, ki učenca najbolje poznajo,
 • Vprašalnik o vedenju otroka doma (36 vprašanj), ki ga izpolnijo starši ali skrbniki in
 • Vprašalnik Kakšen sem? (20 vprašanj), ki ga izpolni učenec.

Usposobljenost: SNAP-3: univ. dipl. ali mag. specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi ter psihologi, ki delajo v vrtcu, osnovni šoli ali šoli s prilagojenim programom ali v zunanji ustanovi (zdravstvo, sociala); SNAP-V: svetovalni delavci v šoli (univ. dipl. ali mag. socialni pedagogi, psihologi, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni delavci in inkluzivni pedagogi) oz. izvajalci dodatne strokovne pomoči za pomoč otrokom v šoli in doma oz. pri obravnavi otroka v zunanji ustanovi (npr. zdravstvo, sociala).

Starost: Od 5. do 14. leta (SNAP-3); od 5. do 16. leta (SNAP-V).

Trajanje: Trajanje izvedbe je odvisno od posameznika, saj vprašalnike izpolnijo tudi starši, učitelji in otrok. Izvedba vseh 15 preizkusov traja 45 minut. Za vnos podatkov v računalnik potrebujemo nekaj minut, vrednotenje je samodejno.

Zanesljivost, veljavnost: V priročniku psihometrični podatki niso natančno opisani. Avtorja za več podatkov navajata spletno stran.

Veljavnost: Avtorica slovenske priredbe je ugotavljala konstruktno veljavnost z metodo navzkrižnega preverjanja. Primerjala je tudi kontrolno skupino (N = 100) in skupino patoloških hazarderjev (N = 121) ter potrdila statistično značilno razliko med njima.

Norme: Norm ni; profil/-i prikazuje/-jo relativno pomembnost težav učenca. Za 15 preizkusov so pripravljeni interpretacijski grafi.