Preizkus predbralnih zmožnosti – PPZ

Preizkus predbralnih zmožnosti omogoča oceno stopnje razvitosti posamezne predbralne zmožnosti pri otrocih od 5. do 7. leta.

  • Ivanka Bider Petelin
  • Martina Ozbič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. (pred bolonjskim programom) in magistre (bolonjski program) specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike, psihologije. Za pedagoge, inkluzivne pedagoge, socialne pedagoge in tiste, ki so po izobrazbi iz sorodnih smeri, se zahteva dodatno usposabljanje.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorici preizkusa sta Ivanka Bider Petelin in Martina Ozbič. Avtorica priročnika je Ivanka Bider Petelin. Prvič je izšel leta 2022, strokovno pa sta ga pregledali Martina Ozbič in Barbara Šömen Škrabanje.


Opis:

PPZ obsega šest razsežnosti predbralnih zmožnosti – fonološko zavedanje (ločeno na zgodnje, osnovne in napredne spretnosti), hiter priklic jezikovnih informacij, slušni delovni spomin in vidno-zaznavne zmožnosti. Vsaka razsežnost se nadalje deli na podteste. Preizkus predbralnih zmožnosti omogoča oceno stopnje razvitosti posamezne predbralne zmožnosti. Strokovnjakom omogoča pravočasno prepoznavanje otrok, ki so rizični za nastanek težav na področju branja, nudi pa tudi obsežno informacijo o razvitosti šibkejših in močnejših področij razvoja. Ocena predbralnih zmožnosti nam daje vpogled v otrokovo pripravljenost na učenje branja in na sodelovanje v strukturiranem učnem okolju. Poleg testnih rezultatov dobimo informacije o samostojnosti oz. odvisnosti otroka od dodatne pomoči, razumevanju besednih navodil, drži pisala in položaju telesa pri izvajanju dejavnosti obkroževanja in povezovanja, psihometričnem nemiru ter pozornosti in koncentraciji.

 

Usposobljenost: univ. dipl. (pred bolonjskim programom) in magistri (bolonjski program) specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike ter psihologije. Za pedagoge, inkluzivne pedagoge, socialne pedagoge in tiste, ki so po izobrazbi iz sorodnih smeri, se zahteva dodatno usposabljanje.

Starost: Od 5. do 7. leta.

Trajanje: Preizkus traja 30–40 minut; priporoča pa se izvedba v dveh delih. Vrednotenje traja nekaj minut.

Zanesljivost: Vrednost Cronbachovega alfa za celotni preizkus je 0,87.

Veljavnost: V priročniku so predstavljeni rezultati analize glavnih komponent, podatki o napovedni moči posameznih podtestov. Vključene so tudi korelacije med PZZ in Testom zgodnjih bralnih zmožnosti (Jurišič, 2001) in rezultati diskriminantne analize na skupini otrok, ki kažejo tveganje za nastanek težav na področju branja in skupini otrok brez tveganja za nastanek tovrstnih težav.

Norme: Norme so v obliki percentilov in stanine vrednosti (N = 307) ter so ločene po starosti.