Merjenje razredne klime - MRK

Merjenje razredne klime zajema štiri vprašalnike, ki merijo različne vidike razredne klime kot jo zaznavajo ali si jo želijo učenci ali učitelji. Uporabljamo ga od 6. do 19. leta.

  • Vlasta Zabukovec

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na učitelje in druge strokovne delavce na šoli.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica priročnika je Vlasta Zabukovec. Priročnik z vprašalniki, ki ga je strokovno pregledala Barica Marentič Požarnik, je prvič izšel leta 1998.


Opis:

Pripomoček sestavljajo štirje vprašalniki, ki merijo različne vidike razredne klime. Vsak vprašalnik ima dve obliki: obstoječo in želeno razredno klimo. Prva meri dogajanje, kot ga zaznavajo učenci in učitelji v danem trenutku, druga pa želje in motive glede tega, kako naj bi v razredu bilo. 

Pri vseh vprašalnikih lahko primerjamo rezultate učencev z učiteljevimi ter obstoječo in želeno klimo. Rezultati nam pomagajo pri oceni trenutnega dogajanja v razredu ter pri načrtovanju programa za spreminjanje razredne klime. Izbirate lahko med vprašalniki: 

Vprašalnik MOJ RAZRED je primeren za učence in učitelje nižje stopnje osnovne šole. Ima 25 trditev. Obstaja tudi oblika za najmlajše, kjer jim trditve lahko preberejo učitelji, učenci pa odgovorijo z izbiro obrazka. Izmerimo kategoriji: medosebni odnosi in osebnostni razvoj. 

Vprašalnik RAZREDNO OKOLJE je primeren za učence in učitelje višje stopnje osnovne šole. Ima 21 trditev. Izmerimo kategoriji: medosebni odnosi in sistem. 

Vprašalnik UČNA KLIMA je primeren za srednješolce in njihove učitelje. Ima 13 trditev, na katere dijak in učitelj odgovarjata na 5-stopenjski lestvici (od 1 = skoraj nikoli do 5 = zelo pogosto). Izmerimo kategoriji: medosebni odnosi in osebnostni razvoj. 

Vprašalnik UČNO OKOLJE je primeren za srednješolce in njihove učitelje. Ima 80 trditev, na katere dijak in učitelj odgovarjata na 4-stopenjski lestvici. Izmerimo kategorije: medosebni odnosi, sistem, osebnostni razvoj in neorganiziranost.

 

Usposobljenost: Učitelji in drugi strokovni delavci na šoli.

Starost: Od nižjih razredov osnovne šole do konca srednje šole.

Trajanje: Trajanje izvedbe vprašalnikov je odvisno od dolžine vprašalnika ter hitrosti branja in odločanja otroka/mladostnika. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti za Moj razred (N = 134) so od 0,64 do 0,83, za Razredno okolje (N = 106) od 0,49 do 0,79, za Učno klimo (N = 105) od 0,51 do 0,86, za Učno okolje (N = 140) pa od 0,51 do 0,82.

Norme: V obliki aritmetičnih sredin in standardnih odklonov ter kriteriji za ocene razlik (majhna – zmerna – velika) med obstoječo in želeno razredno klimo.