Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike - VUN

Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike pokaže dobre strani učnih in delovnih tehnik in omogoča določitev motivacijskih, čustvenih, osebnih in socialnopsiholoških determinant učenja. Namenjen je mladostnikom od 11. do 19. leta starosti oz. od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

  • Rolf Dietmer Thiel
  • Gustav Keller
  • Annette Binder
  • Dušica Boben
  • Igor Krajnc
  • Mateja Markl

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe in pedagoge (po t.i. starem študijskem programu) ter magistre psihologije in magistre pedagogike (po t.i. bolonjskem študijskem programu).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji Vprašalnika o učnih navadah za mladostnike (org. Arbeitsverhaltensinventar – AVI) so Rolf Dietmer Thiel, Gustav Keller in Annette Binder. V Sloveniji smo vprašalnik prvič izdali leta 1999. Pri priredbi so sodelovali Dušica Boben, Igor Krajnc in Mateja Markl, pri pilotski različici pa tudi Mirt Nagy. Pri standardizaciji so sodelovali šolski psihologi, statistične izračune in slovensko besedilo v priročniku pa je prispevala Dušica Boben. Strokovno je priročnik pregledala Sonja Pečjak. V letu 2018 smo ponovili normalizacijo in jo razširili na mlajše učence. Statistične izračune je za to izdajo prispeval David Gosar.

Opis:

Vprašalnik o učnih navadah je namenjen celostni obravnavi učenca. Z njim lahko ugotavljamo močne strani učnih in delovnih tehnik in določimo tudi motivacijske, čustvene, osebne in socialnopsihološke dejavnike. Vprašalnik ima 155 trditev, na katere učenci odgovarjajo na 3-stopenjski lestvici, in šest dodatnih vprašanj. Trditve sestavljajo naslednje lestvice: Raven aspiracije, Odložitev potreb, Storilnostna motivacija, Učna motivacija, Pričakovanje neuspeha, Odvisnost od interesov, Oblikovanje učnih pogojev, Vzdrževana pozornost, Učna tehnika, Predelava učne snovi, Učni stil, Kognitivni stil, Sposobnost priklica, Kontrola učne uspešnosti, Odpornost na stres, Odpornost na neuspeh, Občutje uspešnosti, Socialna odvisnost pri učenju, Stališča do šole in Samovrednotenje. Primeren je tako za posamično kot skupinsko uporabo.

 

Uporabo Vprašalnika učnih navad priporočamo pri vsakem svetovanju, ki ima posredno ali neposredno opraviti s težavami in motnjami pri učenju in šolskem delu. Če diagnoza pokaže, da so trenutne težave povzročile pomanjkljivosti pri delovnih navadah, se vprašalnik lahko uporablja za nadzor nad potekom intervencije in njenim uspehom. Poleg tega je vprašalnik uporaben pri preventivnem delu in za testiranje razredov. VUN je mogoče uporabiti tudi pri kariernem svetovanju. Zaradi velike napovedne veljavnosti je primeren tudi za napovedovanje šolskega uspeha. Uporaben je tudi v raziskovalne namene. Ker lahko z vprašalnikom merimo tudi socialnopsihološke, motivacijske in emocionalne značilnosti in ker se te na institucionalne vplive odzivajo bolj kot kognitivne značilnosti, je vprašalnik zelo uporaben tudi na tem področju.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi (predbolonjski program) in mag. pedagogike (bolonjski program).

Starost: Mladostniki od 11. do 19. leta starosti oz. od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 30 minut. Vrednotenje in risanje profila traja približno 10 minut oz. nekaj minut s spletno aplikacijo TESTrešuj. Če uporabljate spletno aplikacijo tudi za izvedbo, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Zanesljivost na slovenskem normativnem vzorcu iz leta 2018 (N = 2534) smo preučili s pomočjo Cronbachovega a, razpolovitvenega koeficienta zanesljivosti ter koeficienta najnižje meje zanesljivosti. Koeficienti so ločeni tudi glede na spol in starostno obdobje. Cronbachovi a koeficienti  za celoten vzorec so med 0,44 (Samovrednotenje) in 0,79 (Učna tehnika), razpolovitveni koeficenti za celoten vzorec so med 0,44 (Samovrednotenje) in 0,79 (Učna tehnika), koeficienti najnižje meje zanesljivosti pa med 0,52 (Samovrednotenje) in 0,83 (Učna tehnika). 

Veljavnost: V priročniku so navedeni podatki iz izvirnega nemškega priročnika, ki prispevajo k potrjevanju napovedne in konstruktne veljavnosti. V priročnik je vključena analiza veljavnosti  na slovenskem normativnem vzorcu  iz leta 2018 (dokazi za konstruktno veljavnost, divergentno in konvergentno veljavnost). Vključena je tudi primerjava rezultatov med udeleženci iz standardizacijskega vzorca iz leta 1998 in normativnega vzorca iz leta 2018.

Norme: Norme so bile leta 2018 posodobljene in so izračunane na vzorcu 2534 mladostnikov. Izražene so v obliki T-vrednosti in ločene po spolu in glede na šolski razred (od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole) ter ločene po spolu in starosti (od doseženega 11. leta do 19. leta starosti).