Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike - VUN

Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike pokaže dobre strani učnih in delovnih tehnik in omogoča določitev motivacijskih, čustvenih, osebnih in socialnopsiholoških determinant učenja. Namenjen je mladostnikom od 11. do 19. leta starosti oz. od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

  • Rolf Dietmer Thiel
  • Gustav Keller
  • Annette Binder
  • Dušica Boben
  • Igor Krajnc
  • Mateja Markl

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe in pedagoge (po t.i. starem študijskem programu) ter magistre psihologije in magistre pedagogike (po t.i. bolonjskem študijskem programu)(kategorija A: enostavno za uporabo) ter specialne in rehabilitacijske pedagoge z uspešno opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji Vprašalnika o učnih navadah za mladostnike (org. Arbeitsverhaltensinventar – AVI) so Rolf Dietmer Thiel, Gustav Keller in Annette Binder. V Sloveniji smo vprašalnik prvič izdali leta 1999. Pri priredbi so sodelovali Dušica Boben, Igor Krajnc in Mateja Markl, pri pilotski različici pa tudi Mirt Nagy. Strokovno je priročni pregledala Sonja Pečjak. V letu 2018 smo ponovili normalizacijo in jo razširili na mlajše učence. Statistične izračune je za to izdajo prispeval David Gosar.

Opis:

Vprašalnik o učnih navad za mladostnike je namenjen celostni obravnavi učenca. Z njim lahko ugotavljamo učne oz. kognitivne strategije, motivacijske, čustvene in socialne vidike učenja ter povezavo s samopodobo. Vprašalnik ima 155 trditev, na katere učenci odgovarjajo na 3-stopenjski lestvici, in šest dodatnih vprašanj. Primeren je tako za posamično kot skupinsko izvedbo. Trditve se združujejo v 20 lestvic: 
● MOTIVACIJSKI VIDIK UČNIH NAVAD: Raven aspiracije, Odložitev potreb, Storilnostna motivacija, Učna motivacija, Pričakovanje neuspeha, Odvisnost od interesov; 
● UČNE STRATEGIJE (kognitivni in metakognitivni vidik učnih navad): Oblikovanje učnih pogojev, Vzdrževana pozornost, Učna tehnika, Predelava učne snovi, Učni stil, Kognitivni stil, Sposobnost priklica, Kontrola učne uspešnosti; 
● ČUSTVENI VIDIK UČNIH NAVAD: Odpornost na stres, Odpornost na neuspeh, Občutje uspešnosti; 
● SOCIALNI VIDIK UČNIH NAVAD: Socialna odvisnost pri učenju, Stališče do šole ter 
● SAMOVREDNOTENJE. VUN je uporaben na različnih področjih. Uporabimo ga lahko pri vsakem svetovanju, ki je povezano s težavami pri učenju in šolskem delu, za nadzor nad potekom intervenc in njenim uspehom, pri preventivnem delu, poklicnem svetovanju, napovedovanju šolskega uspeha in v raziskovalne namene.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A, univ. dipl. pedagogi (predbolonjski program) in mag. pedagogike (bolonjski program) ter specialne in rehabilitacijske pedagoge z uspešno opravljenim usposabljanjem.

Starost: Mladostniki od 11. do 19. leta starosti oz. od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 30 minut. Vrednotenje in risanje profila traja približno 10 minut oz. nekaj minut s spletno aplikacijo TESTrešuj. Če uporabljate spletno aplikacijo tudi za izvedbo, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Zanesljivost na slovenskem vzorcu (N = 1214), izračunana s Cronbachovim koeficientom alfa, je za fante 0,93, za dekleta pa 0,94.

Veljavnost: V priročniku so navedeni podatki iz izvirnega nemškega priročnika, ki prispevajo k potrjevanju napovedne in konstruktne veljavnosti. Analiza veljavnosti na slovenskem normativnem vzorcu iz leta 2018 vključuje konstruktno, divergentno in konvergentno veljavnost.

Norme: Norme v obliki T-vrednosti so bile leta 2018 posodobljene (N = 2534). Izračunane so ločeno po spolu in šolskem razredu (od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole) ter po spolu in starosti (od doseženega 11. leta do 19. leta starosti).