Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM

Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike meri mladostnikove strategije in stili spoprijemanja s težavami. Namenjen je mladostnikom od 11. do 18. leta starosti.

  • Erica Frydenberg
  • Ramon Lewis
  • Roman Koštal
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na svetovalne delavce v šolah, univ. dipl. psihologe in mag. psihologije – A, univ. dipl. pedagoge, ki so naredili prvo stopnjo psihologije, mag. (prof.) pedagogike.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Vprašalnika o spoprijemanju s težavami za mladostnike (org. Adolescent Coping Scale – ACS) sta Erica Frydenberg in Ramon Lewis (1993). Slovensko priredbo je strokovno vodil Roman Koštal, ki je skupaj z Dušico Boben priredil vprašalnik in zapisal slovensko besedilo priročnika. Priročnik je strokovno pregledala Vlasta Zabukovec. Prvič je izšel leta 2001.

Opis:

Vprašalnik temelji na transakcijski teoriji R. Lazarusa o pojmovanju stresa in spoprijemanja z njim ter je namenjen merjenju spoprijemalnega vedenja mladostnikov. Ima dolgo in kratko obliko, obe pa obstajata v splošni in posebni obliki. Prva meri, kako se mladostnik spoprijema s težavami na splošno, druga pa, kako se spoprijema s težavo, ki je zanj trenutno najbolj v ospredju. Dolga oblika vprašalnika ima 79 postavkah, kratka 18; nanje se odgovarja na 5-stopenjski lestvici. Vprašalnik se lahko uporablja individualno ali skupinsko, z namenom individualnega ali skupinskega svetovanja in dela z mladostniki.

Rezultati opišejo 18 strategij spoprijemanj: podpora drugih ljudi, veliko delati in nekaj doseči, dobri prijatelji, zidanje gradov v oblakih, zmanjševanje napetosti, ignoriranje težav, zapiranje vase, usmerjenost k pozitivnemu, iskanje sprostitve, usmerjenost k reševanju težave, skrbeti, iskanje pripadnosti, neobvladovanje, dejavnosti v širši družbi, samoobtoževanje, iskanje duhovne podpore, iskanje strokovne pomoči, telesna rekreacija. Spoprijemalne strategije lahko (glede na statistične podatke slovenskega vzorca) združimo v dva osnovna stila spoprijemanja: paliativno ali blažilno spoprijemanje in instrumentalno-interaktivno spoprijemanje.

 

Usposobljenost: Svetovalni delavci v šolah, univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – A, univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije, mag. (prof.) pedagogike.

Starost: Mladostniki od 11;0 do 18;11 leta oz. od 6. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

Trajanje: Izpolnjevanje dolge oblike traja približno 10 minut, kratke oblike 5 minut. Dolžina izvedbe je odvisna tudi od tega, ali mladostniki rešujejo splošno obliko in posebno obliko ali samo eno od njiju. Vrednotenje in risanje profila, ki ga lahko izvedejo tudi mladostniki, traja od 10 do 15 minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (Cronbachov alfa) za lestvice posebne dolge oblike vprašalnika znašajo od 0,47 do 0,88, za lestvice splošne dolge oblike vprašalnika pa od 0,41 do 0,84 (N = 1179).

Veljavnost: S faktorsko analizo (konstruktna veljavnost) smo potrdili obstoj 18 dimenzij. Opisane so tudi raziskave v tujini in Sloveniji, ki so ugotavljale povezave spoprijemalnih strategij mladostnikov z izobrazbo staršev, krajem bivanja (mesto, primestje), posebnimi kategorijami težav in samopodobo.

Norme: Obstajajo razlike glede na spol in starost mladostnikov, vendar norm ni v priročniku, saj je vprašalnik zgolj pripomoček za delo z mladostniki. Surove rezultate lestvic le izravnamo glede na število postavk.