Vprašalnik o spoprijemalnem vedenju mladostnikov − ACS-2

Vprašalnik ACS-2 meri pogostost uporabe in subjektivne ocene koristnosti strategij ter stilov spoprijemanja s težavami pri mladostnikih (od 12 do 18 leta).

  • Erica Frydenberg
  • Ramon Lewis

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na svetovalne delavce v šolah, sociali ali zdravstvu.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja vprašalnika Spoprijemalno vedenje mladostnikov (org. Adolescent Coping Scale) sta Erica Frydenberg in Ramon Lewis. Leta 2011 je v Avstraliji izšla druga različica tega vprašalnika. Slovensko priredbo smo prvič izdali leta 2001, pod imenom Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike (VSTM), pod strokovnim vodstvom Romana Koštala, ki je drugo izdajo strokovno pregledal. Slovensko besedilo nove izdaje so zapisali Dušica Boben, David Gosar, Gordana Rostohar in Eva Štrukelj.

Opis:

ACS-2 je raziskovalni in klinični samoocenjevalni pripomoček, ki mladostnike podpira pri raziskovanju lastnega spoprijemalnega vedenja. Temelji na transakcijski teoriji Lazarusa o pojmovanju stresa in spoprijemanja z njim. Ima dolgo in kratko obliko, obe pa obstajata v splošni in specifični različici (tj. bodisi v navezani na spoprijemanje s težavami na splošno bodisi v navezavi na specifično težavo/skrb). Pri vseh različicah strokovnjak predhodno določi še, ali bo mladostnik ocenjeval samo pogostost uporabe ali tudi koristnost načina spoprijemanja.

Za svetovanje, klinične namene in namene učenja se uporablja dolga oblika (60 postavk), kratka (20 postavk) pa predvsem za namene raziskovanja ali nadaljnjih meritev. Obe merita 20 konceptualno in empirično ločenih strategij in 2 stila spoprijemanja.

  • UČINKOVITI STIL (Usmerjenost k reševanju težave, Usmerjenost k pozitivnemu, Sprejeti, kar si naredil, Humor, Podpora drugih ljudi, Vzdrževanje tesnih prijateljstev, Iskanje strokovne pomoči, Dejavnosti v širši družbi, Nekaj doseči s trdim delom, Telesna rekreacija, Iskanje sprostitve).
  • NEUČINKOVITI STIL SPOPRIJEMANJA (Skrbeti, Samoobtoževanje, Neobvladovanje, Zapiranje vase, Zidanje gradov v oblakih, Iskanje duhovne podpore, Zmanjševanje napetosti, Neprimerno vedenje).

 

Usposobljenost: Svetovalni delavci v šolah, sociali ali zdravstvu.

Starost: Vprašalnik je primeren za mladostnike (od 12 do 18 let).

Trajanje Izpolnjevanje kratke oblike vprašalnika traja od 5 do 10 minut, dolge od 15 do 30 minut. Dolžina izvedbe je odvisna od tega, ali mladostniki strategije spoprijemanja ocenjujejo samo glede na pogostost uporabe ali tudi glede koristnosti. Vrednotenje kratke oblike traja približno 10 minut, vrednotenje in risanje profila dolge oblike pa okoli 30 minut. V primeru izvedbe preko aplikacije TESTrešuj sta vrednotenje in izris profila samodejna.

Zanesljivost: Na vzorcu 1396 slovenskih mladostnikov so slovenski avtorji za splošno dolgo obliko (pogostost) dobili Cronbachove koeficiente alfa za strategije od 0,40 do 0,80, za Učinkoviti stil 0,87 in Neučinkoviti stil 0,85. Retestna zanesljivost za Učinkoviti stil je bila 0,81 in za Neučinkoviti stil 0,84. Pri kratki obliki so bili na istem vzorcu koeficienti nižji.

Veljavnost: Konstruktna veljavnost je bila ocenjena na podlagi metode najmanjših kvadratov (minres) in faktorske analize postavk, za kriterijsko veljavnost pa so v priročniku zbrani rezultati številnih tujih in slovenskih raziskav. Za oceno veljavnosti stilov spoprijemanja in dodaten vpogled v diskriminativno veljavnost obeh lestvic so bile izračunane korelacije med stiloma kratke oblike in stiloma dolge oblike ACS-2.

Norme:Avtorja za razlago rezultatov priporočata izravnane vrednosti, sicer pa so v priročniku podane tudi norme za slovensko skupino mladostnikov v obliki centilov. Izračunane so za celotno skupino mladostnikov ter glede na spol in starost (12, 13, 14, 14, 16, 17 in 18 let).