Test socialnih stališč - TSS

Test socialnih stališč je namenjen ugotavljanju socialnopsiholoških odnosov znotraj skupine ter ocenjevanju pedagoških in drugih vplivov na skupino. Primeren je za otroke in mladostnike od 8. do 17. leta starosti.

  • K. Joerger
  • Živana Bele Potočnik
  • Dževdet Hadžiselimović
  • Maks Tušak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor nemškega Testa socialnih stališč (orig. Gruppentest für die soziale Einstellung) je Konrad Joerger. Osnova naši verziji je druga izpopolnjena izdaja iz leta 1973. Test so priredili Živana Bele Potočnik, Dževdet Hadžiselimović, Radmila Kafol Mataković in Maks Tušak. Prvič je test izšel leta 1978 v slovenskem, srbskem in hrvaškem jeziku.

Opis:

Test je namenjen ugotavljanju socialnopsiholoških odnosov znotraj neke skupine ali šolskega razreda ter ocenjevanju pedagoških in drugih vplivov na skupino. Mogoča je tudi individualna interpretacija s pomočjo podatkov o socialni zrelosti, sociabilnosti, socialni zaželenosti in osmih kvalitativnih kategorij (štirje načini prilagajanja znotraj skupine ter štiri vrste in načini samopotrjevanja znotraj skupine).

Uporabljajo ga v šolah, pri vzgojno-svetovalnem delu, profesionalni orientaciji ter na drugih področjih dela z mladostniki. TSS je izrazit skupinski test po svoji vsebini in zgradbi, čeprav je mogoča tudi individualna izvedba. Norme in drugi podatki se nanašajo na skupinske situacije.

Test je sestavljen iz primera in 16 nalog. V vsaki nalogi je orisana neka socialna situacija tako, da je prikazana na sliki in dopolnjena z besedilom pod sliko. Ob sliki so na izbiro štirje odgovori, od katerih si testiranec izbere tistega, ki ga v dani situaciji občuti kot najverjetnejšega.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Test je primeren za otroke od 8 do 15 let, tudi do 17 let. Izvedba predpostavlja sposobnost branja z razumevanjem. Zgornja meja je postavljena zato, ker bi starejši testiranci prikazane situacije lahko imeli za otročje in zato testa ne bi resno reševali.

Trajanje: Izvedba traja od 30 minut za višje razrede do 45 minut za nižje. Vrednotenje rezultatov za eno osebo traja 3–5 minut.

Zanesljivost: Koeficienti zanesljivosti rtt, dobljeni po retestni metodi, so za slovenski vzorec (N = 62 učencev 8. razreda osemletne osnovne šole) med 0,41 in 0,86; za nemški vzorec (N = 120) s 14 dnevnim časovnim intervalom pa od 0,43 do 0,79.

Veljavnost: Opisani so rezultati tujih študij na področju konstruktne veljavnosti in faktorska analiza.

Norme: V priročniku so nemške norme v obliki standardnih vrednosti za šolske otroke (oba spola skupaj), stare od 8 do 15 let (N = 1340 osnovnošolcev in 621 učencev realk in gimnazij) ter slovenske norme za osmošolce (N = 509 učencev 8. razreda osemletne osnovne šole v Sloveniji – večji in manjši kraji).