Lestvica osebnih vrednot - LOV

Lestvica osebnih vrednot omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in odraslih. Standardizirana je na odraslih, vendar je primerna tudi za mladino od zadnjih razredov osnovne šole naprej.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije) in ostale profile z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Lestvice osebnih vrednot je Vid Pogačnik. LOV je prenovljena, druga izdaja Lestvice individualnih vrednot (LV, 1987), ki so jih narekovala nova spoznanja na področju preučevanja vrednot, družbene spremembe in pridobljene nove praktične izkušnje. Pri zbiranju podatkov so pomagali študenti psihologije pod mentorstvom Valentina Bucika in Brede Miščevič. Priročnik je strokovno pregledal Janek Musek. LOV je prvič izšla pri Centru za psihodiagnostična sredstva leta 2002. Lestvica je pripravljena tudi v srbskem in angleškem jeziku.

Opis:

Lestvica osebnih vrednot je psihodiagnostični pripomoček, ki omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in odraslih. Ko ljudje izpolnjujejo lestvico, vrednote presojajo kot življenjska vodila, torej kot tiste idealizirane cilje, h katerim je v življenju brezpogojno vredno težiti in v doseganje katerih je vredno vlagati energijo. Avtor psihološko opredeli vrednote kot pojme o temeljnih kategorijah zaželenega. Vrednote so razumski, deklarativni izraz človekove relativno trajne motivacije. Raziskovalni rezultati kažejo, da je vrednotni prostor strukturiran okrog dveh bipolarnih vrednotnih makrodimenzij: eksistenčno-izpolnitvene in dionizično-apolinične vrednote. Na nižjem nivoju pa obstajajo tudi skupki vrednot ožjega obsega.

Lestvica je uporabna na področju klinične psihologije, svetovalne dejavnosti, industrijske in šolske prakse, saj z različnih zornih kotov osvetli človekovo osebnost. LOV se odlično dopolnjuje z drugimi psihološkimi diagnostičnimi inštrumenti.

Izvedba je lahko individualna ali skupinska. LOV obsega 24 vrednot, ki jih posameznik razvrsti v 7 kategorij od najpomembnejših do najmanj pomembnih. Lestvico lahko uporabimo tudi na enega od alternativnih načinov, ki jih navaja avtor ("v imenu koga drugega", "v imenu drugega - zame", "v imenu družbe", "za pretekla obdobja"), vendar zanje nimamo standardizacijskih podatkov.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B ter ostali profili z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Starost: Lestvica je standardizirana na odraslih, primerna pa je tudi za mladostnike od tretjega letnika dalje.

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 15 minut. Vrednotenje (priročniku je priložen program) je z računalnikom kratko in enostavno (nekaj minut).

Zanesljivost: Za LOV nimamo zbranih dovolj podatkov za izračun retestne zanesljivosti. Na podlagi podobnosti s prejšnjo verzijo lestvice pa lahko domnevamo, da njene merske karakteristike ne morejo biti bistveno drugačne. Zanesljivost Lestvice individualnih vrednot smo v eni od raziskav ocenili z 0,90 (Pogačnik, 1987), pri čemer so se koeficienti stabilnosti posameznih vrednot po enem tednu gibali od 0,44 do 1,00, z mediano 0,88. Za daljša časovna obdobja (drugi testiranci) so se koeficienti gibali med 0,46 in 0,95, z mediano pri 0,75.

Veljavnost: LOV je bila v postopku prenove preučevana na 595 osebah. Izpolnile so jo naslednje skupine: dijaki tretjega letnika gimnazije (N = 138), študenti različnih študijskih usmeritev (N = 152), odrasli – splošni vzorec (N = 231) ter kandidati za zaposlitev in udeleženci dveh seminarjev (N = 74). Raziskana je bila korelacija med LOV in testom Presoje ter Lestvico delovnih motivov, še posebej skrbno pa so opisane povezave med vrednotami in osebnostnimi potezami, merjenimi z Vprašalnikom BFQ in Cattellovim 16PF.

Norme: V priročniku so navedene norme v obliki percentilov za odrasle in gimnazijce. Opisane so tudi druge študije in rezultati za posamezne manjše skupine (npr. moški-ženske, študenti-gimnazijci-odrasli, različne izobrazbene skupine, kandidati v kadrovskem postopku ...).