Lestvica osebnih vrednot - LOV

Lestvica osebnih vrednot omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in odraslih. Primerna za uporabo je od 17. leta naprej oz. od 3. letnika srednje šole dalje. 

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije) in ostale profile z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Lestvice osebnih vrednot (LOV) je Vid Pogačnik in je prenovljena, druga izdaja Lestvice individualnih vrednot (LV, 1987). Pri zbiranju podatkov so pomagali študenti psihologije pod mentorstvom Valentina Bucika in Brede Miščevič. Priročnik je strokovno pregledal Janek Musek. LOV je prvič izšel leta 2002.

Opis:

Lestvica osebnih vrednot omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in odraslih. Ko ljudje izpolnjujejo lestvico, vrednote presojajo kot življenjska vodila, torej kot idealizirane cilje, h katerim je v življenju brezpogojno vredno težiti in v doseganje katerih je vredno vlagati energijo. Vrednote so temeljne kategorije zaželenega in razumski izraz trajne motivacije. Izvedba je individualna ali skupinska. LOV obsega 24 vrednot, ki jih posameznik razvrsti v 7 kategorij od najpomembnejših do najmanj pomembnih.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B ter ostali profili z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Starost: Od 17. leta naprej oz. od 3. letnika srednje šole dalje.

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 15 minut. Vrednotenje z računalnikom (priročniku je priložen program) traja nekaj minut. V primeru elektronske izvedbe je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Na podlagi podobnosti LOV s prejšnjo verzijo lestvice lahko domnevamo, da njune merske karakteristike ne morejo biti bistveno drugačne: zanesljivost Lestvice individualnih vrednot je bila ocenjena z 0,90 (Pogačnik, 1987), pri čemer so se koeficienti stabilnosti posameznih vrednot po enem tednu gibali od 0,44 do 1,00. Za daljša časovna obdobja so se koeficienti gibali med 0,46 in 0,95.

Veljavnost: LOV je bila v postopku prenove preučevana na 595 osebah. Navedene so korelacije med LOV in testom Presoje ter Lestvico delovnih motivov ter med vrednotami in osebnostnimi potezami.

Norme: V priročniku so navedene norme v obliki percentilov za odrasle in gimnazijce. Opisane so tudi druge študije in rezultati za posamezne manjše skupine (npr. moški-ženske, različne izobrazbene skupine itd.).