Iskanje poklicne poti - SDS - R in E oblika

Iskanje poklicne poti kaže poklicne - in posredno izobraževalne - interese oziroma načrtovanje kariere na podlagi Hollandove RIASEC teorije. Test je primeren od 13. leta starosti dalje.

  • John L. Holland
  • Zdenko Lapajne, Saša Niklanović, Brigita Hruševar Bobek, Dušica Boben (vprašalnik, priročnik)
  • Staša Bučar Markič, Andreja Sever, Zlata Šlibar, Željka Toličič Drobež, Sonja Gomboc, Nevenka Terdič, Dušica Boben (iskalo poklicev) 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i, starem študijskem programu) oz. magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A: enostavno za uporabo) in ostale profile z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor ameriškega vprašalnika SDS (orig. Self Directed Search) je John L. Holland. Slovensko priredbo smo prvič izdali leta 1993. Pri priredbi so sodelovali in napisali priročnik psihologi Zdenko Lapajne, Saša Niklanović, Brigita Hruševar Bobek in Dušica Boben. Dopolnjen priročnik za R in E obliko je izšel leta 2005. Novo, poslovenjeno in dopolnjeno Iskalo poklicev smo izdali leta 2002. Pri tem so sodelovali Staša Bučar Markič, Saša Niklanović, Andreja Sever, Zlata Šlibar, Željka Toličič Drobež, Olga Tomšič in Dušica Boben. V letu 2012 smo s sodelovanjem Sonje Gomboc, Zlate Šlibar, Nevenke Terdič in Željke Toličič Drobež Iskalo poklicev ponovno posodobili in ga uskladili z zadnjo standardno klasifikacijo poklicev ter ponatistnili knjižico Vi in vaša kariera. V letu 2008 smo pripravili vprašalnik (izvedbo in poročilo) SDS-R v spletni aplikaciji. Ponovno so nam pomagali psihologi iz Zavoda RS za zaposlovanje: Zlata Šlibar, Anita Kovačik, Gordana Kamnik, Staša Bučar, Željka Toličič Drobež in Mateja Poljšak.

Opis:

Interesni vprašalnik temelji na Hollandovi teoriji kariere oz. RIASEC teoriji, ki bazira na predpostavki, da lahko večino ljudi in poklicev razvrstimo v enega od šestih tipov: realističnega (R), raziskovalnega (I), umetniškega (A), socialnega (S), podjetniškega (E) in konvencionalnega (C).

Področje uporabe je zelo široko: v šolah, ko se mladi odločajo za nadaljevanje šolanja, v službah za zaposlovanje, pri brezposelnih, kandidatih za zaposlitev, za formalno ali funkcionalno izobraževanje, za samozaposlovanje, v delovnih organizacijah pri prekvalifikacijah, dokvalifikacijah, načrtovanju razvoja kadrov, reševanju kadrovskih problemov, ugotavljanju razlogov za neustrezne zaposlitve itd.

Vprašalnik uporabljamo skupinsko ali individualno. Posameznik uporablja SDS samostojno, sam ga tudi ovrednoti in delno interpretira, pa tudi oceni samega sebe glede različnih sposobnosti. Rezultat je dvo- ali tri-črkovna šifra. Pri tem uporablja tudi Iskalo poklicev, kjer je okrog 3300 poklicev, urejenih po Hollandovi šifri, dodana je tudi številka iz Standardne klasifikacije poklicev in potrebno število let šolanja. Poklici so urejeni tudi po abecedi v posebnem zvezku Abecedno iskalo poklicev.

Poleg običajne oblike (R), ki je primerna za mladostnike in odrasle z dobro sposobnostjo branja in razumevanja, je na voljo tudi enostavna oblika (E), namenjena učencem zadnje triade osnovne šole in odraslim ali mlajšim odraslim z nižjo izobrazbo ali slabšo bralno sposobnostjo. Oblika R je tudi v spletni aplikaciji.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter drugi profili z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Starost: Spodnja starostna meja uporabe je 15 let, s testatorjevo pomočjo so vprašalnik reševali že 13-letniki.

Trajanje: Čas reševanja ni omejen. Večina posameznikov pride do končne šifre v 10–30 minutah (odvisno od oblike), raziskovanje v Iskalu poklicev pa je odvisno od posameznika (nadaljnih 20 minut ali več).

Zanesljivost: V priročniku so navedeni Pearsonovi koeficienti korelacij med lestvicami v vzorcu fantov in deklet. Ocene zanesljivosti v celotnem slovenskem vzorcu, izračunane s Cronbachovimi koeficienti alfa, so od 0,84 do 0,90. V priročniku so navedene tudi ameriške ocene zanesljivosti po drugih metodah. Ocene zanesljivosti po metodi notranje zanesljivosti, korelacije med sodimi in lihimi postavkami ter med alternativnima oblikama (različica iz let 1977 in 1985) so v povprečju okoli 0,90 za skupne dosežke ne glede na uporabljeno tehniko. Zanesljivost se rahlo povečuje s starostjo testirancev. Ocene zanesljivosti po test-retest metodi so višje pri študentih in odraslih kot pri srednješolcih. Zanesljivost celotnega profila, ki jo ocenjenjujemo s korelacijo med rang lestvico dosežkov od najvišjega do najnižjega pri obeh testiranjih, je: 0,92 (mediana r koeficientov za 65 študentov) oz. 0,83 in 0,81 (mediani r koeficientov za 57 srednješolk in 118 srednješolcev).

Veljavnost: Povzeti so podatki o konstruktni, sočasni in napovedni veljavnosti SDS in starejših oblik vprašalnikov iz ameriškega priročnika, dodani pa so podatki o veljavnosti modela šesterokotnika in sočasni veljavnosti na podlagi analize slovenskega vzorca.

Norme: Centilne norme za slovenske dijake 2. letnika srednje šole, porazdelitev Hollandovega indeksa konsistentnosti (v odstotkih), ki temelji na prvih dveh črkah skupnih šifer srednješolcev (v ZDA in Sloveniji) in študentov kolidža (v ZDA), centilne norme indeksa tendence k pritrdilnim odgovorom za dijake 2. letnika srednje šole, centilne norme za Iachanov indeks skladnosti (ameriške norme) in centilne norme za Iachanov indeks diferenciranosti (ameriške in slovenske norme).