Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - slikovna oblika A (TTCT-SL)

S slikovno obliko Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (TTCT-SL) merimo ustvarjalni potencial oz. ustvarjalna moč, izražena s slikami.

  • Paul E. Torrance
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C:  potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor slikovne oblike A Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (org. Torrance Tests of Creative Thinking – Figural Form A – Figural TTCT) je Ellis P. Torrance. V Sloveniji je test prvič izšel leta 2005. Slovensko priredbo je vodila Dušica Boben. Priročnik sta prevedli in priredili Dušica Boben in Marjeta Trstenjak, strokovno ga je pregledal Drago Žagar. Dodatek k priročniku je po zbranih normah za srednješolce iz leta 2007 napisala Dušica Boben, izšel je leta 2011.

Opis:

Slikovna oblika A TTCT Mislimo ustvarjalno s slikami je namenjena ugotavljanju slikovne ustvarjalnosti otrok. Test je primeren za individualno in skupinsko izvedbo. Preizkus sestavljajo tri aktivnosti, ki so časovno omejene. Dobimo pet normiranih mer (fluentnost, originalnost, abstraktnost naslova, elaboracija in odpornost na prezgodnje zaključevanje) in 13 mer na osnovi kriterijev/pokazateljev ustvarjalnega mišljenja. Končni rezultat je ocena slikovne ustvarjalnosti in indeks ustvarjalnosti.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Slovenske norme imamo za otroke in mladostnike od 3. razreda devetletne osnovne šole do konca srednje šole, tj. od od 8,5 do 19,5 leta.

Trajanje: Skupinska izvedba testiranja traja približno 30 do 45 minut, vrednotenje pa 15 do 30 minut (ali več, odvisno od izkušenosti psihologa).

Zanesljivost: Cronbachovi koeficienti alfa na obeh standardizacijskih vzorcih (N = 1268, N = 1121) znašajo od 0,71 (osnovnošolci) do 0,74 (srednješolci) oz. z dodanimi kvantitativnimi merami 0,77. Koeficienti po formuli KR21 so za posamezne komponente ustvarjalnosti za srednješolce od 0,57 do 0,87. Zanesljivosti po metodi test-retest za manjšo skupino sedmošolcev (N = 26, 10 mesecev razmika) se gibljejo od 0,24 do 0,74 in so najvišje za abstraktnost naslova ter najnižje za odpornost na prezgodnje zaključevanje.

Veljavnost: V priročniku so navedeni tuji in slovenski podatki o različnih študijah veljavnosti: vsebinsko in konstruktno veljavnost, eksploratorno faktorsko analizo, notranje korelacije in korelacije med slikovno in besedno obliko TTCT ter druge raziskave.

Norme: Percentilne in standardne vrednosti za pet normiranih mer in sestavljeni meri povprečna standardna vrednost in indeks ustvarjalnosti. Norme za osnovnošolce so izračunane po razredih devetletne osnovne šole in po starosti (enoletni intervali). Norme za učence srednje šole so ločene glede na spol, saj je dvosmerna analiza variance pokazala statistično značilne razlike med fanti in dekleti, ni pa pokazala razlik po starosti.