Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - slikovna oblika A (TTCT-SL)

S slikovno obliko Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (TTCT-SL) merimo slikovno ustvarjalnost. Test je primeren za vse starosti od vrtca naprej (slovenske norme so od 8;6 do 19;5 leta starosti).

  • Paul E. Torrance
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C:  potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor slikovne oblike A Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (orig. Torrance Tests of Creative Thinking – Figural Form A – Figural TTCT) je Ellis P. Torrance. Test temelji na Torranceovem konceptu ustvarjalnega mišljenja in je v Sloveniji prvič izšel leta 2005. Pri slovenski priredbi, ki jo je vodila Dušica Boben, so sodelovali šolski psihologi iz 28 osnovnih in 12 srednjih šol ter 10 psihologov s Centra za psihodiagnostična sredstva, strokovno pa je s svojimi izkušnjami in nasveti pomagal Drago Žagar, ki je bil tudi recenzent priročnika. Priročnik sta prevedli in priredili Dušica Boben in Marjeta Trstenjak. Dodatek k priročniku je po zbranih normah za srednješolce iz leta 2007 napisala Dušica Boben, izšel je leta 2011.

Opis:

Slikovna oblika A TTCT Mislimo ustvarjalno s slikami je namenjena ugotavljanju slikovne ustvarjalnosti otrok. Uporabimo jo lahko tako za otroke v vrtcu kot za dijake v srednji šoli. Test je primeren za skupinsko izvedbo. Otrok, ki že znajo risati s svinčnikom ali barvico ni treba individualno testirati. Preizkus sestavljajo tri aktivnosti, ki so časovno omejene. Dobimo pet normiranih mer (fluentnost, originalnost, abstraktnost naslova, elaboracija in odpornost na prezgodnje zaključevanje) in trinajst mer na osnovi kriterijev/pokazateljev ustvarjalnega mišljenja. Končni rezultat je ocena slikovne ustvarjalnosti in indeks ustvarjalnosti.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Slovenske norme imamo za otroke in mladostnike od 3. razreda devetletne osnovne šole do konca srednje šole, tj. od od 8,5 do 19,5 leta.

Trajanje: Skupinska izvedba testiranja traja približno 30 do 45 minut, vrednotenje (za enega posameznika) pa zahteva nadaljnjih 15 do 30 minut (ali več, odvisno od izkušenosti psihologa).

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (Cronbachov koeficient alfa) na obeh standardizacijskih vzorcih (N = 1268, N = 1121) je od 0,71 za osnovnošolce in za srednješolce 0,74 oz. z dodanimi kvantitativnimi merami 0,77. Tudi koeficienti KR21 so visoki za vse posamezne komponente ustvarjalnosti in se za srednješolce gibljejo od 0,57 do 0,87. Zanesljivosti po metodi test-retest za manjšo skupini sedmošolcev iz ene šole (N = 26, 10 mesecev razmaka) se gibljejo od 0,24 do 0,74 in so najvišje za abstraktnost naslova ter najnižje pri odpornosti na prezgodnje zaključevanje.

Veljavnost: V priročniku najdete originalne in slovenske podatke o različnih študijah veljavnosti: vsebinsko in konstruktno veljavnost, eksploratorno faktorsko analizo, notranje korelacije in korelacije slikovne in besedne oblike TTCT ter druge raziskave.

Norme: Percentilne in standardne vrednosti za pet normiranih mer in sestavljeni meri povprečna standardna vrednost in indeks ustvarjalnosti. Norme za osnovnošolce so izračunane po razredih devetletne osnovne šole in po starosti (enoletni intervali). Norme za učence srednje šole so ločene glede na spol, saj je dvosmerna analiza variance pokazala statistično značilne razlike med fanti in dekleti, ni pa pokazala razlik po starosti.