Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - besedna oblika A (TTCT-BS)

Z besedno obliko Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (TTCT-BS) merimo besedno ustvarjalnost. Test je primeren za vse starosti od vrtca naprej (slovenske norme so od 8;6 do 19;5 leta starosti). 

  • Paul E. Torrance
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Besedna oblika A Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (orig. Torrance Tests of Creative ThinkingVerbal Form A – Verbal TTCT) je del večje skupine Torranceovih testov ustvarjalnosti, katerih avtor je Ellis P. Torrance. Temeljijo na Torranceovem konceptu ustvarjalnega mišljenja in so bili do leta 1996 prevedeni že v 34 svetovnih jezikov. Pri slovenski priredbi, ki jo je vodila Dušica Boben, so sodelovali šolski psihologi iz 18 osnovnih in 12 srednjih šol ter 5 psihologov s Centra za psihodiagnostična sredstva, strokovno pa je s svojimi izkušnjami in nasveti pomagal Drago Žagar, ki je bil tudi recenzent priročnika. Priročnik so prevedli, uredili in za slovenske razmere priredili Dušica Boben, Rok Podkrajšek in Marjeta Trstenjak. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo prvi del priročnika izdali leta 2003, drugi del pa 2004. Dopolnjena izdaja (združen 1. in 2. del prve izdaje), ki je izšla leta 2009, vključuje tudi norme za srednješolce.

Opis:

Besedna oblika A TTCT Mislimo ustvarjalno z besedami je namenjena ugotavljanju besedne ustvarjalnosti. Izvedba je lahko individualna ali skupinska, pri mlajših otrocih lahko psiholog zapisuje odgovore. Preizkus sestavlja šest aktivnosti, čas zanje pa je omejen. Rezultati nam dajo oceno ustvarjalne moči, ki je sestavljena iz izmerjene fluentnosti, fleksibilnosti in originalnosti. Navodila so prevedena tudi v italijanščino in madžarščino.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za otroke in mladostnike od 3. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole; tj. od 8,5 do 19,5 leta.

Trajanje: Izvedba traja od 45 do 60 minut, vrednotenje (za enega posameznika) pa zahteva nadaljnjih 15 do 30 minut (ali več, odvisno od izkušenosti psihologa).

Zanesljivost: V Sloveniji smo zanesljivost izmerili z različnimi metodami: notranjo zanesljivost na celotnem standardizacijskem vzorcu, zanesljivost, merjeno z metodo test-retest na manjši skupini otrok iz ene osnovne šole (N = 14, 3 mesece razmaka) in zanesljivost (oz. objektivnost) treh ocenjevalcev. Cronbachov koeficient alfa za osnovnošolce (N = 1205) je od 0,76 od 0,80, za srednješolce (N = 1121) pa od 0,82 do 0,89. Zanesljivosti po metodi test-retest se gibljejo od 0,65 do 0,72, koeficienti korelacije med ocenjevalci pa so najvišji pri fluentnosti (0,93), najnižji pa pri originalnosti (0,85), kar je v skladu s tujimi rezultati.

Veljavnost: Konstruktno veljavnost so razne raziskave ugotavljale s pomočjo osebnostnih značilnosti posameznikov z visokimi/nizkimi testnimi dosežki ter pri tem ugotovile pozitivno povezavo ustvarjalnosti s humorjem, višjo samopodobo, dobrim kratkoročnim spominom, sproščenostjo, igrivostjo, odličnostjo, privlačnostjo do nenavadnega, neodvisnim razmišljanjem, marljivostjo, prizadevnostjo, androginostjo in s sposobnostjo iskanja problemov ter negativno povezavo z rigidnostjo. Pozitivne korelacije TTCT so ugotovili tudi z Wyrickovim testom motorične ustvarjalnosti in s Situacijskimi testi ustvarjalnosti. Kriterij sočasne veljavnosti za Torrancea predstavljajo nominacije vrstnikov in učiteljev, pri čemer je našel statistično značilne povezave. Napovedna veljavnost obsega, kako dosežki na TTCT napovedujejo družbeno ustrezno in pomembno ustvarjalno vedenje v poznejših življenjskih obdobjih. Ugotovili so npr. zanesljivo napovedovanje kakovosti najvidnejših ustvarjalnih dosežkov, število poznejših ustvarjalnih dosežkov ter ustvarjalnost prihodnjih aspiracij (koeficienti veljavnosti so 0,50, 0,46 in 0,51).

Norme: Percentilne in standardne vrednosti za fluentnost, fleksibilnost, originalnost in skupni povprečni rezultat. Norme za osnovnošolce so izračunane po razredih devetletne osnovne šole in po enoletnih starostnih intervalih. Norme za učence srednje šole so ločene glede na spol, saj je dvosmerna analiza variance pokazala statistično značilne razlike med fanti in dekleti, ni pa pokazala razlik po starosti.