Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - besedna oblika A (TTCT-BS)

Z besedno obliko Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (TTCT-BS) merimo ustvarjalni potencial oz. ustvarjalna moč, izražena z besedami. 

  • Paul E. Torrance
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Besedna oblika A Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (org. Torrance Tests of Creative Thinking – Verbal Form A – Verbal TTCT) je del večje skupine Torranceovih testov ustvarjalnosti, katerih avtor je Ellis P. Torrance. Slovensko priredbo je vodila Dušica Boben. Priročnik so prevedli, uredili in za slovenske razmere priredili Dušica Boben, Rok Podkrajšek in Marjeta Trstenjak, strokovno ga je pregledal Drago Žagar. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo prvi del priročnika izdali leta 2003, drugi del pa 2004. Dopolnjena izdaja (združen 1. in 2. del prve izdaje), ki je izšla leta 2009, vključuje tudi norme za srednješolce.

Opis:

Besedna oblika A TTCT Mislimo ustvarjalno z besedami je namenjena ugotavljanju besedne ustvarjalne moči. Izvedba je lahko individualna ali skupinska. Navodila so prevedena tudi v italijanščino in madžarščino. 

Preizkus sestavlja šest aktivnosti, čas zanje pa je omejen. Rezultati nam dajo oceno ustvarjalne moči, ki je sestavljena iz izmerjene fluentnosti, fleksibilnosti in originalnosti. 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za otroke in mladostnike od 3. razreda devetletne osnovne šole do 4. letnika srednje šole; tj. od 8,5 do 19,5 leta.

Trajanje: Izvedba traja od 45 do 60 minut, vrednotenje pa nadaljnjih 15 do 30 minut (ali več, odvisno od izkušenosti psihologa).

Zanesljivost: Za slovenski standardizacijski vzorec je Cronbachov koeficient alfa za osnovnošolce (N = 1205) od 0,76 do 0,80, za srednješolce (N = 1121) pa od 0,82 do 0,89. Zanesljivosti po metodi test-retest (3 meseci razmika) se na manjši skupini otrok iz ene osnovne šole (N = 14) gibljejo od 0,65 do 0,72. Koeficienti korelacije med ocenjevalci so najvišji pri fluentnosti (0,93), najnižji pa pri originalnosti (0,85), kar je v skladu s tujimi rezultati.

Veljavnost: Konstruktno veljavnost so razne raziskave ugotavljale s pomočjo osebnostnih značilnosti posameznikov z visokimi/nizkimi testnimi dosežki ter pri tem ugotovile pozitivno povezavo ustvarjalnosti s humorjem, višjo samopodobo, dobrim kratkoročnim spominom, sproščenostjo, igrivostjo, odličnostjo, privlačnostjo do nenavadnega, neodvisnim razmišljanjem, marljivostjo, prizadevnostjo, androginostjo in s sposobnostjo iskanja problemov ter negativno povezavo z rigidnostjo. Pozitivne korelacije TTCT so ugotovili tudi z Wyrickovim testom motorične ustvarjalnosti in s Situacijskimi testi ustvarjalnosti. Kriterij sočasne veljavnosti za Torrancea predstavljajo nominacije vrstnikov in učiteljev, pri čemer je našel statistično značilne povezave. Napovedna veljavnost obsega, kako dosežki na TTCT napovedujejo družbeno ustrezno in pomembno ustvarjalno vedenje v poznejših življenjskih obdobjih. Ugotovili so npr. zanesljivo napovedovanje kakovosti najvidnejših ustvarjalnih dosežkov, število poznejših ustvarjalnih dosežkov ter ustvarjalnost prihodnjih aspiracij (koeficienti veljavnosti so 0,50, 0,46 in 0,51).

Norme: Percentilne in standardne vrednosti za fluentnost, fleksibilnost, originalnost in skupni povprečni rezultat. Norme za osnovnošolce so izračunane po razredih devetletne osnovne šole in po enoletnih starostnih intervalih. Norme za učence srednje šole so ločene glede na spol, saj je dvosmerna analiza variance pokazala statistično značilne razlike med fanti in dekleti, ni pa pokazala razlik po starosti.