Test verbalne sposobnosti "Tujke" - TVS

Test verbalne sposobnosti "Tujke" - TVS meri verbalno sposobnost oziroma kristalizirano inteligentnost. Namenjen je srednješolcem in odraslim.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor testa je Vid Pogačnik. Test je bil prvič objavljen leta 1991, leta 1994 pa je avtor izračunal nove norme. Leta 2005 je izšel nov dopolnjen priročnik.

Opis:

Test TVS je namenjen merjenju besedne sposobnosti oz. širokega faktorja izkustvene inteligentnosti. Besedna sposobnost je sposobnost hitrega in točnega razumevanja pomena besed. Naglo se razvija še v mladostništvu, do odrasle dobe, nakar se razvoj upočasni, vendar je opazen še skozi vso odraslo dobo. Med spoloma ni razlik.

Izvedba je individualna ali skupinska, TVS je test hitrosti in tipa papir-svinčnik. V 54 nalogah so na levi strani tujke, na desni pa po štiri slovenske besede, med katerimi ima le ena popolnoma enak pomen kot tujka.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Test je primeren za srednješolce od 15. leta dalje in odrasle.

Trajanje: Test je časovno omejen na 5 minut. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivosti, izračunana po Kuder-Richardsonovi formuli KR-20, je 0, 94.

Veljavnost: V priročniku so prikazane korelacije z drugimi mentalnimi testi in rezultati faktorske analize skupine različnih mentalnih testov na vzorcu štipendistov (N = 191). Rezultati nakazujejo, da je dosežek na TVS pod vplivom biološke (fluidne) inteligentnosti, asociativne organizacije spomina, predvsem pa akulturacije v izgradnjo bogatega besednjaka.

Norme: Zbrane so norme v obliki percentilov za srednješolce (štipendisti, N = 191 in gimnazijke, N = 175). Za odrasle so izračunani percentili glede na stopnjo izobrazbe (nedokončana osnovna šola, osnovna šola, 2- in 3-letna poklicna šola, srednja, višja in visoka šola ter univerzitetna izobrazba). Izračunane so tudi norme v obliki IQ-vrednosti (M = 100, SD = 15) po starostnih obdobjih od 15. do 60. leta v razmakih 5 let.