Test numerične sposobnosti "Računi" - THR

S Testom numerične sposobnosti "Računi" merimo numerično sposobnost in mentalno hitrost. Primeren je za mladostnike od 15. leta dalje in odrasle.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Test avtorja Vida Pogačnika je prvič izšel leta 1992. Leta 1995 je avtor priročnik dopolnil s pojasnili teorije numeričnih sposobnosti, ponovnimi izračuni korelacij testa z drugimi preizkušnjami in novimi podatki za norme. Leta 2020 smo izdali dopolnjen priročnik.

Opis:

THR je namenjen merjenju numerične sposobnosti in mentalne hitrosti. Numerična sposobnost je opredeljena kot sposobnost hitrega in točnega manipuliranja s števili. Numerična sposobnost sodi v sklop izkustvene inteligentnosti. Zanjo je bistveno obdelovanje informacij po vnaprej utečenih, naučenih algoritmih in programih. Sposobnost se kaže v lahkotnosti izvajanja osnovnih računskih operacij in se v otroštvu hitro razvija, po končani osnovni šoli počasneje, v odrasli dobi pa le še pri nekaterih ljudeh, pri drugih pa upada. Med spoloma ni razlik. Pri starejših se numerične operacije izvajajo bolj ali manj avtomatizirano, medtem ko pri otrocih te naloge zahtevajo tudi pomembno soudeležbo logičnega mišljenja. 
 

THR je del testne baterije Vida Pogačnika (TN, TVS, THP, THR), ki temelji na Cattell-Hornovi teoriji inteligentnosti ter dolgoletnih izkušnjah in spoznanjih avtorja. Prednosti testa so široka uporabnost, ekonomičnost izvedbe in kratek čas izvedbe. Izvedba je individualna ali skupinska. 

THR je test hitrosti, tipa papir-svinčnik. Sestavlja ga 40 nalog z računi s štirimi osnovnimi računskimi operacijami, nekatere naloge pa zahtevajo tudi poznavanje računanja z oklepaji.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 15. do 60. leta.

Trajanje: Test je časovno omejen na 5 minut. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Koeficienti, izračunani po formuli KR-20: 0,63 (218 štipendistov), 0,77 (127 štipendistov) in 0,89 (183 kandidatov za zaposlitev).

Veljavnost: V priročniku so prikazane korelacije z drugimi mentalnimi testi (MFBT-OD, TN, TVS, THP, …).

Norme: Zbrane so percentilne norme za srednješolce (N = 218), študente (N = 127) in odrasle glede na izobrazbeno raven (N = 867) ter IQ-vrednosti (M = 100, SD = 15) za starost od 20 do 60 let, v intervalu po 10 let, dobljene po matematični poti.