Test hitrosti percepcije "Vzorci" - THP

Meri faktor percepcije, mentalno hitrost. Namenjen je srednješolcem in odraslim (od 14. leta naprej).

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Test avtorja Vida Pogačnika je prvič izšel leta 1992, leta 1996 je bil izdan dopolnjen priročnik.

Opis:

THP je namenjen merjenju faktorja percepcije, mentalne hitrosti in pri manj sposobnih posameznikih tudi biološke inteligentnosti. Hitrost percepcije je sposobnost hitrega in točnega opažanja oblik v vidnem polju. Obstajajo pozitivne korelacije z drugimi primarnimi mentalnimi sposobnostmi, ki dokazujejo, da gre za pravo intelektualno sposobnost oziroma soudeleženost inteligentnosti kot sposobnosti obdelovanja informacij. Sposobnost že zgodaj v mladostništvu doseže višek in v odrasli dobi upade. Med spoloma ni razlik. 
THP je del testne baterije Vida Pogačnika (TN, TVS, THP, THR), ki temelji na Cattell-Hornovi teoriji inteligentnosti ter dolgoletnih izkušnjah in spoznanjih avtorja. Prednosti testa so široka uporabnost, ekonomičnost izvedbe in kratek čas izvedbe. 
Izvedba je individualna ali skupinska. Test je tipa papir-svinčnik in ni primeren za posameznike, ki na blizu slabo vidijo, saj so podrobnosti na sličicah majhne. Test ima 36 nalog. V vsaki nalogi je na levi strani vzorec, na desni pa so štirje drugi, med katerimi je samo eden popolnoma enak vzorcu na levi. Posameznik ga mora čim hitreje najti in ga označiti.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 14. leta naprej.

Trajanje: Test je časovno omejen na 4,5 minute. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Izračunana je na različnih vzorcih po formuli KR-20: 0,86 (161 kandidatov za zaposlitev), 0,71 (121 dijakov, kandidatov za dodelitev štipendij), 0,37 (98 gimnazijcev iz 3. letnika).

Veljavnost: V priročniku so prikazane korelacije z drugimi mentalnimi testi in rezultati faktorske analize skupine različnih mentalnih testov na vzorcu štipendistov.

Norme: Percentili za dijake ter percentili in IQ za odrasle (N = 311, povprečna starost = 24,57 leta). Preračunane splošne norme v obliki IQ-vrednosti (N = 1171), popravljene za starost v intervalu po 10 let od 20 do 60 let.