Kratek Torranceov test ustvarjalnosti za odrasle (ATTA)

Kratek Torranceov test ustvarjalnega mišljenja za odrasle (ATTA) meri ustvarjalni potencial oz. ustvarjalno mišljenje odraslih. Primeren je za odrasle od 19 let naprej.

  • Ellis P. Torrance
  • Kathy Goff
  • Dušica Boben
  • Marjeta Trstenjak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Kratkega Torranceovega testa ustvarjalnega mišljenja za odrasle (orig. Abbreviated Torrance Test for Adults – ATTA) sta Ellis P. Torrance in Kathy Goff. Test je za slovensko govorno področje pripravila skupina devetih psihologov, ki je tudi zbirala podatke. Priročnik sta uredili Marjeta Trstenjak in Dušica Boben, strokovno ga je pregledal Drago Žagar. Priročnik je prvič izšel leta 2011.

Opis:

Kratek Torranceov test ustvarjalnega mišljenja je namenjen ugotavljanju ustvarjalnega potenciala odraslih. Preizkus sestavljajo tri aktivnosti, ena besedna in dve slikovni. Za posamezno aktivnost so na voljo 3 minute časa. Psiholog vrednoti fluentnost, originalnost, elaboracijo in fleksibilnost idej. 

Rezultati so v obliki izravnanih vrednosti (M = 15, SD = 2,5). Odgovore vrednotimo tudi z vidika 15 kriterijskih indikatorjev ustvarjalnosti, ki nam skupaj z vsemi posameznimi ustvarjalnimi sposobnostmi (fluentnost, originalnost, elaboracija, fleksibilnost) dajo indeks ustvarjalnosti. 

Dosežek lahko razlagamo tudi z vidika “ustvarjalne vloge”, ki jo posameznik pokaže v delovnem okolju.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Od 19. leta dalje.

Trajanje: Izvedba testiranja skupaj z navodili traja približno 15 minut, vrednotenje zahteva nadaljnjih 15 minut.

Zanesljivost: Zanesljivost, izračunana s formulo KR21, je za vse sposobnosti skupaj 0,85 in 0,90 za sposobnosti skupaj s kriterijskimi indikatorji ustvarjalnosti. Standardiziran Cronbachov alfa za slovenski vzorec (N = 241) je 0,67, povprečna interkorelacija pa 0,17.

Veljavnost: V priročniku so navedene korelacije med posameznimi ustvarjalnimi sposobnostmi in kriterijskimi indikatorji ter faktorska analiza komponent (petfaktorska rešitev pojasni 78,4% variance).

Norme: Izravnane vrednosti od 11 do 19 (prirejena lestvica stanine) za posamezne sposobnosti in izravnane vrednosti od 1 do 7 za indeks ustvarjalnosti. Slovenske norme (N = 228) so izračunane za odrasle ne glede na spol in starost.