Baterija za oceno otrokovega gibanja – druga izdaja - ABC gibanja 2

S pomočjo baterije za oceno otrokovega gibanja 2 dobimo kvantitativne in kvalitativne podatke o otrokovem gibanju. Namenjena je otrokom od 3. do 16. leta starosti. Poseben priročnik nas uvede v obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju.


  • Sheila E. Henderson
  • David A. Sudgen
  • Anna L. Barnett
  • Blanka Colnerič
  • Tina Kavčič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) testa je zaradi strokovnih zahtev omejena na specialne pedagoge, fizioterapevte, pediatre, delovne terapevte, športne pedagoge z uspešno opravljenim usposabljanjem in psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo). Vprašalnik in priročnik o obravnavi otrok z gibalnimi težavami v naravnem okolju lahko uporabljajo tudi starši, vzgojitelji, učitelji in drugi strokovnjaki, ki delajo z otroki z gibalnimi težavami.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji druge izdaje Baterije za oceno otrokovega gibanja (orig. Movement Assessment Battery for Children – Movement ABC-2) so Sheila E. Henderson, David A. Sugden in Anna L. Barnett. Pri slovenski priredbi druge verzije so sodelovale Blanka Colnerič in Tina Kavčič (prevod), Katja Groleger Sršen (primeri), Janez Jerman in Dušica Boben (statistični podatki). Pri zbiranju podatkov je skupaj sodelovalo enajst svetovalnih delavcev iz različnih vrtcev in osnovnih šol in psihologov, ki so bili za izvedbo ABC gibanja 2 posebej usposobljeni. Baterijo je strokovno pregledala Tjaša Filipčič. Izšla je leta 2014 (prva verzija leta 2005).

Opis:

Baterijo ABC gibanja 2 sestavlja test in vprašalnik. S standardiziranim testom dobimo objektivne kvantitativne podatke o otrokovem gibanju – glavni namen testa je prepoznavanje in opisovanje otrok z gibalnimi težavami. Test sestavlja 32 nalog, organiziranih v tri starostne skupine (3–6, 7–10 in 11–16 let), torej po osem nalog za vsako starostno skupino. Tri naloge pokrivajo spretnost rok, dve sta nalogi ciljanja in lovljenja, tri pa so s področja ravnotežja (statičnega in dinamičnega). Test na standarden način izvedemo individualno. Prednost testnega postopka je tudi možnost opazovanja in sistematičnega kvalitativnega beleženja izvajanja nalog in vedenja, posebno čustvenih in motivacijskih dejavnikov. Naloge za vsako starostno skupino vključujejo namreč tudi smernice za kvalitativno opazovanje otroka med testiranjem.

Rezultati testa so v obliki standardnih vrednosti (M = 10, SD = 3) in centilov za tri komponentne dosežke ter Skupni testni dosežek. Ker je eden glavnih namenov testa ABC gibanja 2 razvrščanje otrok glede na stopnjo gibalnih težav, imamo centile prikazane tudi v obliki semaforja (rdeče-oranžno-zeleno področje). Dosežek, uvrščen v zeleno področje, predstavlja izvedbo v normativnem razponu. Rumeno področje označuje izraženo tveganje za gibalne težave, kar pomeni, da je potrebno otrokov razvoj skrbno spremljati. Rdeče področje pa označuje prepoznane gibalne težave.

Vprašalnik je pripravljen za oceno otrokovega gibanja in ga izpolni odrasla oseba, ki otroka pozna. To je lahko vzgojitelj ali učitelj, ki ima vsaj en mesec redne stike z otrokom, starši, lahko tudi terapevti, ki otroka opazujejo v njemu znanem okolju, raziskovalci. Vprašalnik je razdeljen na tri razdelke: postavke v razdelku A se nanašajo na gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju, v razdelku B na gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju in v razdelku C na negibalne dejavnike, ki lahko vplivajo na gibanje. Vsota ocen v razdelkih A in B nam da Skupni gibalni dosežek, ki ga uvrstimo v rdeče-oranžno-zeleno področje glede na verjetnost gibalnih težav, enako kot pri testu. Vprašalnik je idealen presejalni pripomoček, ki nas usmeri v poglobljeno oceno gibalnih težav oz. v odločitev o uporabi testa ABC gibanja 2. Informacije, pridobljene z njim, lahko uporabimo pri načrtovanju obravnave/pomoči otroku.

Na področju izobraževanja lahko baterija ABC gibanja koristi specialnim pedagogom, psihologom, učiteljem športne vzgoje in razrednim učiteljem, v zdravstvu pa lahko z njo dobijo koristne informacije pediatri, psihologi, fizioterapevti, delovni terapevti in logopedi. Rezultate lahko uporabimo tudi pri načrtovanju programov ali v raziskovalne namene. Pri načrtovanju programov si lahko pomagamo s priročnikom Obravnava otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju.

Kategorija: Zdravniki-pediatri, psihologi, specialni pedagogi, fizioterapevti, športni pedagogi z uspešno opravljenim usposabljanjem.

Starost: Za otroke, stare od 3 do 16 let.

Trajanje: Izvedba osnovne oblike testa traja od 20 do 40 minut, odvisno od otrokove starosti in težavnosti nalog. Za izvedbo potrebujemo poleg testnega gradiva tudi ustrezen prostor. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut. Za vrednotenje testa in vprašalnika potrebujemo 10 minut.

Zanesljivost:
Test:
V priročniku so navedene raziskave zanesljivosti s prvo izdajo, predhodnimi različicami druge izdaje in retestna zanesljivost za drugo izdajo testa. V tej študiji so 60 otrok (po 20 iz vsake starostne skupine) testirali dvakrat s časovnim razmikom od enega do dveh tednov. Koeficient zanesljivosti za Skupni testni dosežek je bil 0,80, za komponente pa od 0,73 do 0,84. Za slovenski vzorec (N = 440) smo izračunali koeficiente notranje zanesljivosti (Cronbachov alfa) in dobili: Spretnost rok 0,81, Ciljanje in lovljenje 0,70, Ravnotežje 0,72 ter Skupni testni dosežek 0,76.
Vprašalnik: Zanesljivost vprašalnika ABC gibanja 2 še ni dovolj raziskana; v priročniku so izvirni podatki za prvo izdajo. Notranja zanesljivost vprašalnika ABC gibanja 2 za slovenske podatke (N = 161) je 0,89 (razdelek A) in 0,92 (razdelek B) ter 0,95 za Skupni gibalni dosežek.

Veljavnost: 
Test: V priročniku so za veljavnost prve in druge verzije testa predstavljeni rezultati različnih raziskav. Zapisane so ugotovitve za razvidno veljavnost, korelacije med dosežki pri testnih komponentah (Združeno kraljestvo: 0,25–0,36, Slovenija: 0,19–0,30), korelacije med testnimi komponentami in skupnim testnim dosežkom (Združeno kraljestvo: 0,65–0,76, Slovenija: 0,62–0,75), kriterijska veljavnost (drobno-gibalne spretnosti pri ciperskih otrocih, britanski vzorec otrok z gibalnimi težavami, otroci z Aspergerjevim sindromom).
Vprašalnik: Veljavnost vprašalnika je v priročniku opisana na dveh študijah: ena je vključevala otroke z razvojno motnjo koordinacije, druga otroke z Aspergerjevim sindromom. V Sloveniji takih študij še nimamo.

Norme:
Test: Standardni dosežki (M = 10, SD = 3) in centili za tri komponentne dosežke (Spretnost rok, Ciljanje in lovljenje, Ravnotežje) ter Skupni testni dosežek. Centilne rezultate lahko razdelimo na tri področja po principu semaforja: rdeče (težave), oranžno, zeleno (ni težav). V priročniku so angleške in slovenske norme. Slovenske norme so le do starosti 14 let in na manjšem nereprezentativnem vzorcu 440 otrok.
Vprašalnik: Sistem semaforja (na podlagi centilov) za Skupni gibalni dosežek. Slovenski izračuni so le okvirni.