Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov - VOP-SI

VOP-SI meri senzorno integracijo za področje sluha, dotika, vonja in okusa, ravnotežje, zavedanje telesa v prostoru, ideje in načrtovanje gibanja.

  • Nevenka Gričar
  • Andreja Kovačič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na strokovnjake s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva (delovni terapevt, fizioterapevt, logoped, profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, specialni pedagog, pedagog in psiholog), ki se strokovno ukvarjajo s predšolskimi ali šolskimi otroki in imajo opravljen vsaj 16-urni uvodni del izobraževanja Senzorne integracije ali pa 14-urno usposabljanje za uporabo VOP-SI. 

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorici vprašalnika sta Nevenka Gričar in Andreja Kovačič. Priročnik sta strokovno pregledali Marijana Marković in Anja Podlesek. Statistične izračune za priročnik sta prispevala David Gosar in Nevenka Gričar. Vprašalnik je bil prvič izdan na Centru za psihodiagnostična sredstva leta 2020. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo 789 otrok, njihovi starši, različni strokovnjaki (delovni terapevti, ASI terapevti, logopedi …) in številne vzgojiteljice in učiteljice. 

Opis:

VOP-SI je vprašalnik, s katerim dobimo vpogled v otrokovo predelavo senzornih prilivov. Temelji na teoriji senzorne integracije. Rezultati vprašalnika nam razkrijejo, na katerih senzornih sistemih se pojavljajo posebnosti in kako se to kaže v otrokovem vsakdanjem življenju. Pridobljene informacije z VOP-SI strokovnjaku pomagajo pri odločitvi o napotitvi otroka v nadaljnje ocenjevanje senzorne integracije k terapevtu s certifikatom za ASI. 

Vprašalnik ima dve obliki. Prva oblika je za predšolske otroke (VOP-Slp), stare od 3 let do 5 let in 11 mesecev in ima 42 postavk. Druga oblika, ki ima 47 postavk, je pripravljena za šolske otroke, stare od 6 let do 10 let in 11 mesecev (VOP-SIš). Vprašalnika vsebujeta lestvice, ki pokrivajo šest področij: ravnotežje, zavedanje telesa, ideje in načrtovanje gibanja, dotik, sluh, vonj in okus. Ko seštejemo rezultate vseh naštetih lestvic, dobimo kazalnik, ki ga imenujemo Težave s senzorno integracijo (TSI). Vprašalnik izpolnijo otrokovi starši, tako da za vsako trditev na 5-stopenjski lestvici (nikoli, redko, včasih, pogosto in vedno) označijo, kako pogosto se določeno vedenje pojavi pri njihovem otroku.

Usposobljenost: Delovni terapevti, fizioterapevti, logopedi, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, specialni pedagogi, pedagogi in psihologi, ki imajo opravljen vsaj 16-urni uvodni del izobraževanja Senzorne integracije ali pa 14-urno usposabljanje za uporabo VOP-SI.

Starost: Za otroke, stare od 3. do 10. leta in 11 mesecev.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut; vrednotenje 10 minut. Če spletno aplikacijo TESTrešuj uporabimo tudi za izvedbo, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti za predšolsko obliko so 0,56–0,76 za posamezne lestvice vprašalnika in 0,86 za TSI, za šolsko obliko pa 0,65–0,85 za posamezne lestvice in 0,91 za TSI.

Veljavnost: V priročniku so korelacije med lestvicami za predšolsko obliko in med lestvicami za šolsko obliko, podatki konstruktne veljavnosti s konfirmatornimi IRT modeli in podatki kriterijske veljavnosti glede na skupino otrok z motnjami avtističnega spektra. V priročniku so prikazane tudi korelacije z Vizualno-motoričnim testom Bender-geštalt II.

Norme: Slovenska normalizacija je bila narejena na vzorcu 463 predšolskih otrok in 326 šolskih otrok. Norme so v obliki izravnanih točk (M = 10, SD = 3) lestvice ter standardnih vrednosti (M = 100, SD = 15) za TSI z intervali zaupanja.