Sistematični psihološki pregled triletnega otroka - SPP-3

Sistematični psihološki pregled triletnega otroka omogoča zgodnje odkrivanje otrok, ogroženih v duševnem ali osebnostnem razvoju.

Avtor:

  • Peter Praper

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Sistematičnega psihološkega pregleda triletnega otroka je Peter Praper. Test je Center za psihodiagnostična sredstva prvič izdal leta 1979.

Opis:

Sistematični preventivni psihološki pregled je del širšega celostnega pregleda otroka. V pediatričnih ustanovah omogoča zgodnje odkrivanje otrok, ogroženih v duševnem ali osebnostnem razvoju, in hkratno ustrezno informiranje staršev, pomeni pa tudi osnovo za vzdolžno spremljanje populacije otrok in za izvajanje epidemioloških raziskav. 
SPP-3 je presejalni in ne diagnostični pripomoček, sestavljen iz preizkusa za otroka in dveh standardiziranih vprašalnikov za starše. 
Preizkus izvajamo individualno. Test vsebuje po tri prioritetne in tri alternativne naloge za vsako od 8 starostnih obdobij v razponu od 1. do 6. leta. Celoten test obsega po 24 prioritetnih in alternativnih nalog. Pri običajnem testnem postopku v sistematičnem pregledu praviloma izvedemo le prioritetne naloge. 
Podatke o otroku dobimo tudi od staršev, ki rešijo dva vprašalnika. 
● Prvi je namenjen ocenjevanju razvoja otroka in vsebuje 30 vprašanj, na katere starši odgovarjajo z DA ali NE, nanašajo pa se na obvladovanje določenih zmožnosti (npr. zna prijeti papir). Dodatni vprašanji sprašujeta po otrokovem govoru in o uporabi desne oz. leve roke. 
● Drugi vprašalnik je namenjen ocenjevanju prilagojenosti otroka ter odkrivanju ogroženih v osebnostnem razvoju ter vsebuje 21 vprašanj (s podvprašanji), s katerimi starši opišejo svojega otroka. Odgovor izberejo izmed treh (ali dveh) predlaganih.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Naloge so pripravljene za otroke od 1. do 6. leta, najbolj pa je primeren za triletnike.

Trajanje: Testiranje traja 40 minut (otrok sodeluje 10 minut). Če je potrebno dodatno informiranje staršev, pa 50 minut.

Norme: Izračunan je odnos med mentalno in kronološko starostjo za vse variante za starostno obdobje od 24 do 48 mesecev. Rezultati raziskave, izvedene na vzorcu 958 otrok, so pokazali, da se vrednosti kvocienta razvoja porazdeljujejo normalno.