Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ - LSGR-LJ

S pomočjo Lestvic splošnega govornega razvoja ocenjujemo razumevanje govora, govorno izražanje in fonološko zavedanje, razumevanje koncepta besede ter poznavanje slovničnih pravil slovenskega jezika pri malčkih in otrocih v obdobju zgodnjega otroštva (od 2. do 6. leta).

  • Ljubica Marjanovič Umek
  • Simona Kranjc
  • Katja Bajc
  • Urška Fekonja

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. psihologe in mag. psihologije – A, univ. dipl. pedagoge, ki imajo v sklopu dvopredmetnega študija opravljeno prvo stopnjo psihologije ter specializante in specialiste klinične logopedije.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Lestvice splošnega govornega razvoja – LJ so avtorice Ljubica Marjanovič Umek, Simona Kranjc, Katja Bajc in Urška Fekonja začele razvijati leta 2004. Slikovne predloge je pripravil Božo Kos, statistične izračune je naredila Anja Podlesek, na Centru za psihodiagnostična sredstva pa smo vodili standardizacijo preizkusa. Priročnik je strokovno pregledala Zlatka Cugmas. LSGR-LJ je prvič izšel leta 2008.

Opis:

Celotna lestvica LSGR-LJ vključuje 211 nalog, vendar otroci glede na svojo kronološko starost in govorno kompetentnost rešijo le naloge ustrezne težavnosti. Vključene so tri lestvice: 

  • Lestvica govornega razumevanja, 
  • Lestvica govornega izražanja in 
  • Lestvica metajezikovnega zavedanja. 

Preizkus vključuje tudi Listo za analizo otrokove rabe govora, s katero pridobimo informacije o njegovi komunikacijski zmožnosti. Izpolnjujemo jo na podlagi opazovanja otroka med samim preizkušanjem in v času interakcije otroka z odraslimi in sovrstniki (npr. v vrtcu pri prosti igri). LSGR-LJ izvajamo individualno.

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – A, univ. dipl. pedagogi, ki imajo v sklopu dvopredmetnega študija opravljeno prvo stopnjo psihologije ter specializanti in specialisti klinične logopedije.

Starost: Od 2. do 6. leta.

Trajanje: Izvedba traja od 20 do 30 minut, vrednotenje poteka sproti.

Zanesljivost: Koeficienti notranje skladnosti (Cronbachov koeficient alfa) pri posameznih starostih znašajo od 0,68 do 0,97 (Lestvica govornega razumevanja), od 0,88 do 0,98 (Lestvica govornega izražanja) in od 0,80 do 0,95 (Lestvica metajezikovnega zavedanja).

Veljavnost: Na konstruktno veljavnost zaradi narave konstrukta govorne kompetentnosti kažejo visoke povezanosti med starostjo otroka in rezultati na govornih lestvicah: 0,56 (metajezik), 0,91 (govorno razumevanje), 0,93 (govorno izražanje) in 0,95 (skupen rezultat).

Norme: V priročniku so percentilne norme za posamezne lestvice (N = 494, otroci od 2;0 do 6;11 let).