Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ - LSGR-LJ

S pomočjo Lestvic splošnega govornega razvoja ocenjujemo razumevanje govora in govorno izražanje otrok ter fonološko zavedanje, razumevanje koncepta besede in poznavanje slovničnih pravil slovenskega jezika pri malčkih in otrocih v obdobju zgodnjega otroštva.

  • Ljubica Marjanovič Umek
  • Simona Kranjc
  • Katja Bajc
  • Urška Fekonja

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu), magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) in pedagoge-psihologe.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Lestvice splošnega govornega razvoja – LJ so avtorice Ljubica Marjanovič Umek, Simona Kranjc, Katja Bajc in Urška Fekonja začele razvijati leta 2004 v okviru raziskovalnega projekta Govorni razvoj ter razvoj bralne pismenosti v vrtcu in šoli na Katedri za razvojno psihologijo Oddelka za psihologijo. Slikovne predloge je v svojem prepoznavnem stilu pripravil Božo Kos. Statistične izračune je naredila Anja Podlesek, na Centru za psihodiagnostična sredstva pa smo organizirali in vodili standardizacijo preizkusa. Priročnik je strokovno pregledala Zlatka Cugmas. LSGR-LJ je prvič izšel leta 2008.

Opis:

Celotna lestvica LSGR-LJ vključuje 211 nalog, vendar otroci glede na svojo kronološko starost in govorno kompetentnost rešijo le naloge ustrezne težavnosti. Vključene so tri lestvice: Lestvica govornega razumevanja, Lestvica govornega izražanja in Lestvica metajezikovnega zavedanja. S prvima dvema ocenimo razumevanje govora in govorno izražanje otrok na ravni vsebine (semantike) in strukture (morfologije in sintakse). Lestvica metalingvističnega zavedanja je namenjena ocenjevanju fonološkega zavedanja (poimenovanje posameznega glasu v besedi), razumevanja koncepta beseda (daljša, krajša beseda, zadnje beseda v stavku) in poznavanja slovničnih pravil slovenskega jezika (popravljanje napak). Poleg zgoraj omenjenih lestvic vključuje preizkus tudi Listo za analizo otrokove rabe govora, s katero pridobimo informacije o otrokovi rabi govora oziroma o njegovi komunikacijski zmožnosti. Izpolnjujemo jo na podlagi opazovanja otroka med samim preizkušanjem in v času interakcije otroka z odraslimi in sovrstniki (npr. v vrtcu pri prosti igri).

LSGR-LJ izvajamo individualno in jih uporabljamo za otroke od dveh do šestih let starosti, pri čemer Lestvico metajezikovnega zavedanja uporabimo samo pri otrocih, starih pet in šest let. Vrednotenje poteka sproti.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije.

Starost: Otroci od 2;0 do 6;0 let.

Trajanje: Izvedba traja 20–30 minut skupaj z vrednotenjem.

Zanesljivost: Koeficienti notranje skladnosti (Cronbachov koeficient alfa) celotnega preizkusa pri posameznih starostih znašajo od 0,68 do 0,97 (Lestvica govornega razumevanja), od 0,88 do 0,98 (Lestvica govornega izražanja) in 0,80 do 0,95 (Lestvica metajezikovnega zavedanja).

Veljavnost: Vsebinska veljavnost je dosežena s podrobno razčlenitvijo posameznih področij merjenja in večkratnim preizkušanjem ustreznosti posameznih nalog. Na konstruktno veljavnost kaže starostna diferenciacija preizkusa, saj zaradi narave konstrukta govorne kompetentnosti pričakujemo visoke povezanosti med starostjo otroka in rezultati na govornih lestvicah. Povezanosti med starostjo otrok in rezultatom na LSGR-LJ so naslednje: 0,56 (metajezik), 0,91 (govorno razumevanje), 0,93 (govorno izražanje) in 0,95 (skupen rezultat).

Norme: V priročniku so percentilne norme za posamezne lestvice. Izračunane so bile na vzorcu 494 otrok, starih od 2;0 do 6;11.