Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu "Velikih pet" - BFQ

Z vprašalnikom merimo pet faktorjev osebnosti (s poddimenzijami): energija, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost, odprtost in L lestvico. Primeren je za starejše od 16 let.

  • Gian Vittorio Caprara
  • Claudio Barbaranelli
  • Laura Borgogni
  • Valentin Bucik, Dušica Boben, Brigita Hruševar Bobek 
  • Maja Zupančič, Martina Horvat (oblika vprašalnika za starejše) 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Vprašalnik (orig. Big Five Questionnaire – BFQ) so v Italiji razvili Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli in Laura Borgogni. Slovensko priredbo vprašalnika so izpeljali Valentin Bucik, Brigita Hruševar Bobek in Dušica Boben, italijanski priročnik je prevedla Marina Furlan Pahulja, slovensko besedilo pa sta napisala Valentin Bucik in Dušica Boben. Pri zbiranju podatkov so sodelovali številni psihologi in študenti psihologije. Vprašalnik je prvič izšel leta 1997, ponatis priročnika smo izdali 2002. Leta 2012 smo izdali še obliko vprašalnika za starejše (65 let in več), ki sta jo priredili Maja Zupančič in Martina Horvat, izračunali nove norme za odrasle ter izdali nov dopolnjen priročnik.

Opis:

Razvoj vprašalnika temelji na upoštevanju klasičnih kvalifikacij petih faktorjev osebnosti in njihovih poddimenzij, vključitvi dodatne lestvice socialne zaželenosti odgovorov ter varčnosti pri ugotavljanju števila poddimenzij in števila postavk.

Vprašalnik BFQ ima 132 trditev, na katere se odgovarja na 5-stopenjski lestvici. Pet glavnih dimenzij in deset poddimenzij, ki jih meri, so: Energija (poddimenziji Aktivnost in Dominantnost), Sprejemljivost (poddimenziji Sodelovanje in Prijaznost), Vestnost (poddimenziji Natančnost in Vztrajnost), Čustvena stabilnost (poddimenziji Kontrola čustev in Kontrola impulzov) in Odprtost (poddimenziji Odprtost za kulturo in Odprtost za izkušnje).

Vprašalnik BFQ za starejše (stare 65 let in več) smo pripravili v dveh oblikah, in sicer kot vprašalnik samoocene ter kot vprašalnik, pri katerem starejšo osebo ocenjuje nekdo, ki jo dobro pozna. V vprašalniku smo 10 postavk prilagodili tako, da se prilegajo razvojnemu kontekstu oseb v pozni odraslosti.

BFQ lahko uporabimo individualno ali skupinsko. Izvedba vprašalnika je možna na papirju, za odrasle do 65 let tudi preko spletne aplikacije. Vprašalnik se uporablja v psihološki praksi v šolah, podjetjih in v zdravstvu.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Vprašalnik je namenjen osebam, starim od 18 do 98 let.

Trajanje: Izvedba traja okoli 30 minut. Vrednotenje s šablonami traja 10 minut, s pletno aplikacijo TESTrešuj pa nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachovi koeficienti notranje zanesljivosti alfa (N = 2505, iz leta 2012) so od 0,64 do 0,82 za posamezne poddimenzije in od 0,75 do 0,85 za dimenzije, za lestvico neiskrenosti pa Cronbachov alfa znaša 0,80. Analiza zanesljivosti za vprašalnik BFQ za starejše je za poddimenzije in dimenzije pokazala Cronbachove koeficiente alfa, ki se raztezajo od 0,74 do 0,87 pri oceni drugih (N = 364) in med 0,43 do 0,78 pri samooceni (N = 167).

Veljavnost: Stabilnost faktorske strukture je bila potrjena z izračunom koeficientov konsistentnosti (Gorsuch) za 6 različnih faktorskih rešitev glede na pogoje preverjanja. Povprečni koeficienti so 0,95 za faktor Energija, 0,93 za Čustveno stabilnost, 0,89 za Odprtost, 0,91 za faktor Vestnost in 0,90 za Sprejemljivost in so v celoti skladni z italijanskimi podatki. V priročniku so opisani rezultati faktorske analize desetih poddimenzij na vzorcu iz leta 1997 (N = 1525), 2012 (N = 2480) in na vzorcu starejših oseb (N = 365, ocena drugih in N = 167, samoocena), konvergentna in diskriminantna veljavnost modela in pripomočkov (primerjava med BFQ, BFO-S in BFO-D) ter analiza matrike multiplih potez – multiplih metod (MTMM) na vzorcu 583 oseb.

Norme: Osebe se v nekaterih dimenzijah in poddimenzijah statistično pomembno razlikujejo glede na spol in starostne skupine, zato so norme v obliki T-vrednosti združene v štiri starostne skupine: 18–29 let, 30–44 let, 45–64 let in 65 let in več ter ločene tudi po spolu. V časopisu TESTinfo (št. 2, 1997) smo objavili tudi prve podatke za vzorčni profil menedžerjev.