Vprašalnik samopodobe - SPA

Vprašalnik samopodobe meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 11. do 19. leta starosti.

  • Gonzalo Musitu
  • Fernando Garcia
  • Melchor Guitérrez
  • Sonja Pečjak
  • Igor Krajnc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji španskega Vprašalnika samopodobe (org. Autoconcepto Forma A – AFA) so Gonzalo Musitu, Fernando García in Melchor Gutiérrez. Avtorji slovenske priredbe vprašalnika so Sonja Pečjak, Igor Krajnc in Dušica Boben. Španski del priročnika je prevedel Miro Bajt, slovensko besedilo pa so prispevali Sonja Pečjak, Igor Krajnc in David Gosar. SPA je prvič izšel leta 1998, leta 2012 smo izdali nov, dopolnjen priročnik, v letu 2021 pa posodobljen priročnik z novimi normami.

Opis:

Vprašalnik temelji na Shavelsonovem modelu samopodobe, ki splošno samopodobo deli v dve dimenziji: akademsko/učno in neakademsko/neučno samopodobo. Prva se deli na posamezna predmetna področja, druga pa na čustveno, telesno in socialno samopodobo. SPA tako meri poleg splošne tudi družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo. 

Slovenski vprašalnik vsebuje 44 postavk, na katere učenci in dijaki odgovarjajo z vedno, včasih ali nikoli. Izvedba testiranja je individualna ali skupinska na papirju in preko spletne aplikacije TESTrešuj. Vprašalnik je pripravljen ločeno za dekleta in fante.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Od 11. do 19. leta oziroma učenci od šestega do devetega razreda osnovne šole in dijaki od prvega do četrtega letnika vseh srednjih šol.

Trajanje: Izvedba traja 10–20 minut, za vrednotenje je potrebno le nekaj minut. Pri spletni obliki je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti so ločeni glede na spol in šolo (osnovna šola ali srednja šola); vrednosti za posamezne dimenzije so med 0,63 in 0,82, za splošno samopodobo pa od 0,87 do 0,90. Zanesljivost za celoten slovenski normativni vzorec (N = 2534) pa je za posamezne dimenzije od 0,70 do 0,81 in za splošno samopodobo 0,89.   

Veljavnost: V priročniku je povzetih več tujih in slovenskih raziskav (kriterijska, napovedna, vsebinska, diferencialna, sočasna in diskriminantna veljavnost). Na slovenskem vzorcu (N = 2534) je predstavljena faktorska struktura (eksploratorna) ter primerjava podatkov standardizacije iz leta 1997 in novega normiranja iz leta 2018. Izračunana je tudi povezanost med dimenzijami samopodobe SPA in lestvicami Vprašalnika učnih navad za mladostnike (VUN).

Norme: V priročniku so navedene centilne norme, ločene po spolu in starosti (glede na šolski razred oz. letnik). Norme iz leta 2018 so izračunane na vzorcu 1023 osnovnošolcev od 6. do 9. razreda ter 1511 srednješolcev od 1. do 4. letnika.