Vprašalnik samopodobe - SPA

Vprašalnik samopodobe meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 11. do 18. leta starosti.

  • Gonzalo Musitu
  • Fernando Garcia
  • Melchor Guitérrez
  • Sonja Pečjak
  • Igor Krajnc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji španskega Vprašalnika samopodobe (org. Autoconcepto Forma A – AFA) so Gonzalo Musitu, Fernando García in Melchor Gutiérrez. Vprašalnik je bil prirejen na Centru za psihodiagnostična sredstva in prvič izdan leta 1998. Španski del priročnika je prevedel Miro Bajt, slovensko besedilo pa sta prispevala Sonja Pečjak in Igor Krajnc. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo več kot 2000 učencev in dijakov ter številni šolski psihologi. Leta 2012 smo izdali nov, dopolnjen priročnik, v katerem smo podrobneje predstavili uporabnost SPA, opise raziskav in izkušnje praktikov. V letu 2021 izdajamo posodobljen priročnik, v katerem so zbrane norme iz leta 2018, izračunane na vzorcu 2534 učencev od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole. Avtorji slovenske priredbe vprašalnika so Sonja Pečjak, Igor Krajnc in Dušica Boben. Statistične izračune za ta priročnik je prispeval David Gosar.

Opis:

Samopodobo je kot psihološki pojem prvi uporabil William James leta 1890 in ga opredelil kot vse tisto, kar si oseba misli o sebi, da je, in tisto, kar si želi pokazati, da je. Vprašalnik temelji na Shavelsonovem modelu samopodobe, ki splošno samopodobo deli v dve dimenziji: akademsko/učno in neakademsko/neučno samopodobo. Prva se deli na posamezna predmetna področja, druga pa na čustveno, telesno in socialno samopodobo. SPA tako meri poleg splošne tudi družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo.   

Slovenski vprašalnik vsebuje 44 postavk, na katere učenci in dijaki odgovarjajo z vedno, včasih ali nikoli. Izvedba testiranja je individualna ali skupinska. Vprašalnik je pripravljen ločeno za dekleta in fante.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Vprašalnik je namenjen učencem od šestega do devetega razreda osnovne šole in dijakom od prvega do četrtega letnika vseh srednjih šol, torej otrokom in mladostnikom od 11. do 19. leta starosti. 

Trajanje: Izvedba traja 10–20 minut, za vrednotenje je potrebno le nekaj minut. Pri spletni obliki je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti so ločeni glede na spol in šolo (osnovna šola ali srednja šola); vrednosti za posamezne dimenzije so med 0,63 in 0,82, za splošno samopodobo pa od 0,87 do 0,90. Zanesljivost za celoten slovenski normativni vzorec (N = 2534) pa je za posamezne dimenzije od 0,70 do 0,81 in za splošno samopodobo 0,89.   

Veljavnost: V priročniku je povzetih več tujih in slovenskih raziskav (dokazi za kriterijsko veljavnost, napovedno veljavnost, vsebinsko veljavnost, diferencialno veljavnost, sočasno in diskriminantno veljavnost). Na slovenskem vzorcu (N = 2534) je predstavljena faktorska struktura (eksploratorna). Primerjali smo sedanjo faktorsko rešitev in prvo, ki smo jo dobili leta 1997 na standardizacijskem vzorcu. Izračunali smo tudi povezanost med surovimi rezultati na dimenzijah vprašalnika ter preučili povezanost med dimenzijami samopodobe na vprašalniku SPA in lestvicami Vprašalnika učnih navad za mladostnike (VUN).

Norme: V priročniku so navedene centilne norme, ločene po spolu in starosti (glede na šolski razred oz. letnik). Norme iz leta 2018 so izračunane na vzorcu 1023 osnovnošolcev od 6. do 9. razreda ter 1511 srednješolcev od 1. do 4. letnika.