Vprašalnik pozitivnosti – PT

Vprašalnik pozitivnosti meri pozitivnost oseb pri ocenjevanju sebe, svoje prihodnosti, svojega življenja in pri ocenjevanju splošne ravni zaupanja drugim. Primeren je za mladostnike in odrasle (od 15. do 70 leta).

  • Gian Vittorio Caprara
  • Guido Alessandri
  • Patrizia Steca
  • Marjeta Trstenjak  
  • Dušica Boben 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (predbolonjski program) in magistre psihologije (bolonjski program) ter druge strokovnjake z visokošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji PT so Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri in Patrizia Steca. Avtorici slovenske priredbe vprašalnika sta Marjeta Trstenjak in Dušica Boben. Italijanski del priročnika je prevedla Vida Žabot, slovensko besedilo pa so prispevali Nika Knez, Dušica Boben in Boštjan Bajec. PT je prvič izšel leta 2022.

Opis:

Vprašalnik pozitivnosti je bil sestavljen z namenom, da bi lahko na preprost in hiter način opisali odnos osebe do sebe, drugih ljudi, prihodnosti in življenja na splošno. Sestavlja ga 34 trditev, ki se nanašajo na posameznikovo zmožnost soočanja z različnimi vidiki vsakdanjega življenja. Posameznik za vsako trditev na 5-stopenjski lestvici določi stopnjo strinjanja. 

Postavke so organizirane v dve osrednji lestvici in dve lestvici veljavnosti. Osrednja lestvica je tako imenovana Večdimenzionalna lestvica pozitivne usmerjenosti, ki jo sestavljajo tri dimenzije pozitivnosti: odnos do sebe, drugih in prihodnosti. Druga osrednja lestvica je Lestvica pozitivnosti z osmimi postavkami. Lestvici veljavnosti, Egoistični bias in Moralistični bias, merita socialno sprejemljive odgovore izpolnjevalca.

Usposobljenost: univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in magistri psihologije (bolonjski program) ter drugi strokovnjaki z visokošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem.

Starost: Vprašalnik je primeren za mladostnike in odrasle (od 15. do 70. leta).

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja od 5 do 10 minut. Vrednotenje vprašalnika je možno samo preko spletne aplikacije TESTrešuj in traja nekaj minut; če je tudi izvedba preko spletne aplikacije, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Za celotni slovenski normativni vzorec je notranja zanesljivost Lestvice pozitivnosti 0,84, Večdimenzionalne lestvice pozitivne usmerjenosti 0,76 (Odnos do sebe), 0,74 (Odnos do prihodnosti), 0,69 (Odnos do drugih) in 0,86 (Pozitivna usmerjenost) ter Lestvici veljavnosti 0,71. 
V priročniku so predstavljeni tudi podatki iz italijanskega normativnega vzorca (ocenjenega z uporabo Cronbachovega koeficienta in test-retest metodo) ter angleško-ameriškega normativnega vzorca (prav tako ocenjenega s pomočjo Cronbachovega koeficienta).

Veljavnost: Izvedli smo analizo faktorske strukture in ocenili prileganje teoretičnega modela empiričnim podatkom s strategijo »mnogokratnega ocenjevanja« ter izračunali korelacije z vprašalnikom Profil indeks emocij in Revidirano obliko Eysenckovega osebnostnega vprašalnika. Opisana je tudi slovenska raziskava, ki je preverjala povezanost pozitivnosti s perfekcionizmom. V priročniku so navedeni podatki iz izvirnega italijanskega ter angleško-ameriškega priročnika.

Norme: Slovenske norme so v obliki T-vrednosti (M = 50, SD = 10). Izračunane so za celoten vzorec (N = 2773) ter ločeno glede na spol, starostno skupino (15–19, 20–29, 30–44 in 45–64+ let) in način izvedbe (nevtralna situacija z metodo papir-svinčnik, tekmovalna situacija z metodo papir-svinčnik, nevtralna situacija z internetno izvedbo).