Vprašalnik o socialnem vedenju otrok - SV-O

Vprašalnik o socialnem vedenju otrok meri socialno prilagojenost. Namenjen je otrokom starim od 2 leti in 6 mesecev do 7 let in 5 mesecev.

  • Peter J. LaFrenier
  • Jean E. Dumas
  • Maja Zupančič
  • Alenka Gril
  • Tina Kavčič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja ameriškega vprašalnika Social Competence and Behavior Evaluation Preschool Edition (SCBC) sta Peter J. LaFreniere in Jean E. Dumas (1995). Slovensko priredbo smo naredili na Centru za psihodiagnostična sredstva, strokovno jo je vodila Maja Zupančič, ki je skupaj s kolegicama Alenko Gril in Tino Kavčič napisala tudi slovenski priročnik. SV-O smo prvič izdali leta 2001, leta 2015 pa je izšel nov priročnik s podosobljenimi slovenskimi normami in dodanimi številnimi raziskavami. Pri zbiranju podatkov nam je pomagalo čez 30 psihologov in študentov psihologije, ki so svetovalnim delavcem, vzgojiteljicam in učiteljicam v vrtcih in osnovnih šolah predstavili vprašalnik in poskrbeli za ustrezno izpolnjevanje. Priročnik je strokovno pregledala Ljubica Marjanovič Umek.

Opis:

Z vprašalnikom ugotavljamo socialno kompetentnost, načine čustvenega izražanja in težave pri socialnem prilagajanju otrok od drugega leta in pol (v vrtcu) do sedmega leta in pet mesecev (v šoli). S skupnim rezultatom dobimo vpogled v otrokovo splošno socialno prilagajanje v vrtcu/šoli. Opisuje ga osem temeljnih lestvic, ki se nanašajo na značilnosti otrokovega čustvenega izražanja (veselje-potrtost, zaupljivost-anksioznost in strpnost-jeza), njegove interakcije z vrstniki (vključevanje-osamljenost, mirnost-agresivnost in prosocialnost-egoizem) ter njegove interakcije z vzgojiteljicami/učiteljicami (sodelovanje-nasprotovanje in samostojnost-odvisnost). Te lestvice interpretiramo tudi posamično, poleg tega pa s specifično kombinacijo med njimi tvorimo še štiri sestavljene rezultate: otrokovo socialno kompetentnost v ožjem smislu, težave ponotranjenja, težave pozunanjenja in splošno prilagajanje.

Vprašalnik je namenjen predvsem ugotavljanju otrokovih vedenjskih nagnjenj, na podlagi katerih vzgojiteljem/učiteljem in staršem svetujemo pri usmerjanju njihovega vzgojnega dela, ne pa razvrščanju otrok v diagnostične kategorije, saj sočasno odkriva otrokova "močna" in "šibka" področja vedenja v socialni skupini izven družine. Poleg uporabne vrednosti na področju vzgoje in izobraževanja je uporaben tudi v kliničnem in raziskovalnem kontekstu. Raziskovalni potencial inštrumenta vidimo zlasti v spremljanju otrok, ki imajo večje tveganje za razvoj kasnejših motenj.

Vprašalnik ima 80 trditev, ki se nanašajo na tipična otrokova vedenja v vrtcu ali šoli. Vprašalnik izpolni otrokova vzgojiteljica ali učiteljica, ki otroka v tem okolju najbolje pozna, interpretira pa univerzitetni diplomirani psiholog oz. magister psihologije. Vprašalnik je v papirni ali spletni obliki.

Kategorija: Univ. dipl. psiholog (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Za otroke, stare od 2 leti in pol do 7 let in 5 mesecev oz. za učence do 2. razreda osnovne šole.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja največ 20 minut ne glede na obliko izvedbe; vrednotenje in risanje profila 10 minut oz. nekaj minut preko spletne aplikacije. Če je tudi izvedba preko spletne aplikacije, z računalnikom pa praktično nič – počakati moramo le na izpis.

Zanesljivost: Izpeljane so bile številne študije, ki potrjujejo visoko zanesljivost. Skladnost med ocenjevalci: 95 otrok je neodvisno ocenilo 13 vzgojiteljic in njihovih pomočnic. Koeficienti skladnosti so se gibali za posamezne lestvice od 0,69 do 0,89. Notranja zanesljivost: Cronbachovi koeficienti alfa (N = 729) so za temeljne lestvice od 0,76 do 0,88, za sestavljene lestvice pa 0,95 (socialna kompetentnost), 0,86 (ponotranjenje težav), 0,92 (pozunanjenje težav) in 0,96 za splošno prilagajanje. V priročniku je opisanih kar nekaj študij časovne stabilnost, v različnih razponih, pri otrocih različne starosti in pri kombinaciji različnih ocenjevalcev.

Veljavnost: V priročniku so predstavljene številne tuje in slovenske študije, ki potrjujejo konstruktno (potrjena faktorska struktura) in kriterijsko (sociometrični položaj otroka med vrstniki in neposredno opazovanje otrokove socialne udeležbe) veljavnost. Opisani so tudi rezultati študij kot npr. napovedniki socialnega vedenja v zgodnjem otroštvu in po vstopu v šolo, napovedna vrednost socialnega vedenja za učno uspešnost prvošolcev, enosmerna in recipročna povezanost osebnosti in učne uspešnosti s socialnim vedenjem ...

Norme: Slovenske norme iz leta 2014 so oblikovane na vzorcu 709 otrok, starih od 2;6 do 7;5 leta. Norme v obliki T–vrednosti so ločene za vrtčevske in šolske otroke ter po spolu.