Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih - VMR-OM

Vprašalnik za oceno osebnosti je namenjen ugotavljanju osebnostnih potez otrok in mladostnikov. Primeren je za otroke od 2;6 do 19. leta starosti. Mlajše otroke ocenjujejo mame, očetje, vzgojiteljice ali učiteljice.

  • Charles F. Halverson, ml.
  • Valerie L. Havill
  • Maja Zupančič
  • Tina Kavčič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja izvirnega ameriškega vprašalnika Inventory of Child Individual Differences (ICID) sta Charles F. Halverson, ml. in Valerie L. Havill. Slovensko priredbo sta pripravili Maja Zupančič in Tina Kavčič. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo jima pomagali pri organiziranju in zbiranju podatkov za del standardizacijskih podatkov. Priročnik, ki je v celoti avtorsko delo Maje Zupančič in Tine Kavčič, smo izdali leta 2009. Statistične izračune sta naredila Gregor Sočan in Tina Kavčič. Priročnik je strokovno pregledala Andreja Avsec.

Opis:

VMR-OM je starostno in kulturno nevtralna mera osebnostnih potez, ki jih kot najbolj očitne pri otrocih/mladostnikih zaznavajo njim pomembni odrasli ali sami. Potez je skupno 15, združujejo pa se v štiri nadredne poteze osebnosti: Ekstravertnost (Raven dejavnosti, Uvidevnost, Odprtost za izkušnje, Pozitivno čustvovanje, Družabnost), Vestnost (Usmerjenost k dosežku, Ugodljivost, Odkrenljivost, Inteligentnost, Organiziranost), Nesprejemljivost (Antagonizem, Negativno čustvovanje, Močna volja) in Nevroticizem (Boječnost, Socialna plašnost).

Vprašalnik je uporaben v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtcih, šolah, zavodih), v svetovalnih centrih za otroke in mladostnike, javnih in zasebnih psiholoških ordinacijah, zdravstvenih ustanovah, centrih za socialno delo ... Namenjen je spremljanju osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov, prepoznavanju osebnostnih dejavnikov tveganja za razvoj prilagoditvenih težav, svetovanju staršem, otrokom, mladostnikom in strokovnim delavcem pri učnem delu, vzgojnih vprašanjih, poklicnem usmerjanju, psihološkem delu z mladimi športniki ali nadarjenimi na drugih področjih, raziskovanju osebnosti otrok in mladostnikov.

Z VMR-OM obliko za odrasle ocenjevalce otroka ocenijo mame, očetje, vzgojiteljice ali učiteljice – tisti, ki otroka zelo dobro poznajo. Za mladostnike je pripravljena oblika vprašalnika, kjer se ocenijo sami. Vprašalnik VMR-OM ima 108 postavk. Odgovore poda ocenjevalec na sedemstopenjski lestvici Likertovega tipa. Vprašalnik je v papirni ali spletni obliki.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Otroci, stari od dveh let in pol, do mladostnikov, starih 18 let in 11 mesecev.

Trajanje: Izvedba traja od 20 do 30 minut. Vrednotenje in risanje profila približno 20 minut oz. nekaj minut preko spletne aplikacije. Če je tudi izvedba preko spletne aplikacije, vrednotenje ni potrebno.

Zanesljivost: Zanesljivost je izračunana na različnih vzorcih in z različnimi metodami. Notranja zanesljivost 15 lestvic srednje ravni je predstavljena glede na starostne skupine, spol in različne ocenjevalce; alfa koeficienti se gibljejo od 0,63 do 0,94.

Veljavnost: V priročniku je predstavljena notranja struktura vprašalnika in rezultati številnih študij na različnih vzorcih: vzdolžni vzorec otrok, starih od tri do šest let, prečni vzorec otrok/mladostnikov, starih od 2 do 14 let (ocene mam), ter prečni vzorec mladostnikov (samoocene).

Norme: Glede na ocenjevalca, ki poroča o osebnostnih lastnostih otroka/mladostnika, so na voljo norme za: (a) otroke/mladostnike, stare od dve leti in pol do 15 let, o katerih poroča njihova mama (ali skrbnica), N = 1898; (b) otroke, stare od dve leti in pol do osem let, o katerih poroča njihov oče (ali skrbnik), N = 1131; (c) otroke, stare od dve leti in pol do šest let in pol, o katerih poroča njihova vzgojiteljica v vrtcu, N = 1215; (č) otroke, stare od pet let in sedem mesecev do šest let in pol, o katerih poroča njihova učiteljica v šoli, N = 316 in (d) mladostnike, stare od 12 let do 18 let in 11 mesecev, ki poročajo o svojih osebnostnih lastnosti (samoocena), N = 1661. Norme so v obliki percentilov in T-vrednosti.