Profil indeks emocij - PIE

S pomočjo Profil indeksa emocij dobimo informacije o nekaterih osnovnih osebnostnih potezah na podlagi čustev. Primeren je za mladostnike in odrasle (od 14. do 60. leta).

  • Robert Plutchik
  • Henry Kellerman
  • Angela Baškovac Milinković
  • Živana Bele Potočnik
  • Brigita Hruševar Bobek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja PIE (org. Emotional Profile Index – EPI) sta Robert Plutchik in Henry Kellerman. Priročnik, sestavljen iz vseh spoznanj in raziskav od prve izdaje do leta 2006 (skupno z novimi normami za odrasle), je bil izdan leta 2006. Uredila ga je Dušica Boben, primere uporabe so prispevali Janez Rojšek, Alenka Klemenčič, Aleksander Zadel in Dušica Boben, različne podatke oz. rezultate analiz pa še drugi psihologi, uporabniki PIE. Priročnik je strokovno pregledal Niko Arnerič.

Opis:

PIE je osebnostni vprašalnik, ki nudi informacije o nekaterih osnovnih osebnostnih potezah in osebnostnih konfliktih posameznika. Osnovan je na večdimenzionalnem modelu emocij R. Plutchika, po katerem se osebnostne poteze pojmujejo kot mešanica različnih čustev. S PIE dobimo krožni profil, ki nakazuje osnovne poteze osebnosti: samozaščita, agresivnost, inkorporacija, opozicionalnost, eksploracija, nekontroliranost, reprodukcija in deprivacija. Vprašalnik vključuje tudi t. i. oceno bias. 

PIE je na voljo v papirni in spletni obliki. Izvedba je skupinska ali individualna. Vprašalnik ima 62 postavk – različnih kombinacij parov dvanajstih pridevnikov. Oseba v vsakem paru izbere en pridevnik.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: PIE je primeren za mladostnike in odrasle (od 14. do 60. leta)

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 15 minut. Vrednotenje s šablonami in risanje profila traja 5 minut, preko spletne aplikacije TESTrešuj pa le nekaj minut oz. je samodejno, če aplikacijo uporabimo tudi za izvedbo.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (alfa koeficienti) slovenskega vzorca, ki je reševal PIE papirju (N = 780), znaša za posamezne dimenzije od 0,64 do 0,81. Za vzorec, ki je reševal PIE z računalnikom (N = 699), so alfa koeficienti za posamezne dimenzije od 0,67 do 0,80.

Veljavnost: V priročniku so zbrani rezultati več raziskav iz tujine in Slovenije, tako za konstruktno kot za kriterijsko veljavnost.

Norme: V priročniku iz leta 2006 so percentilne norme za odrasle, ki so ločene po spolu in dveh starostnih skupinah (moški, 19–29 let: N = 563; ženske, 19–29 let: N = 489; moški, 30–60 let: N = 584; ženske, 30–60 let: N = 368), ter za mladostnike v treh starostnih skupinah (14, 16 in 18 let), ki so bile izračunane leta 1998. Objavljene so tudi ameriške norme.