Profil indeks emocij - PIE

S pomočjo Profil indeksa emocij dobimo informacije o nekaterih osnovnih osebnostnih potezah in osebnostnih konfliktih posameznika. Primeren je za mladostnike od 14. leta naprej in odrasle.

  • Robert Plutchik
  • Henry Kellerman
  • Angela Baškovac Milinković
  • Živana Bele Potočnik
  • Brigita Hruševar Bobek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Ameriška avtorja vprašalnika Profil indeks emocij (orig. Emotional Profile Index – EPI) sta Robert Plutchik in Henry Kellerman (1974). Priročnik je bil prvič izdan leta 1979, leta 1983 pa je bil dopolnjen skladno z dokončno obliko testa. Prvi priročnik so napisali Angela Baškovac-Milinkovič, Živana Bele Potočnik, Brigita Hruševar in Janez Rojšek. Leta 1998 je Igor Kranjc izračunal percentile za mladostnike in odrasle, ki smo jih leta 2003 vgradili v računalniški program za izvedbo, vrednotenje in izpis profila. Povsem nov priročnik, sestavljen iz vseh spoznanj in raziskav od prve izdaje do leta 2006 (skupno z novimi normami za odrasle), je bil izdan leta 2006. Priročnik je uredila Dušica Boben. Primere uporabe so prispevali Janez Rojšek, Alenka Klemenčič, Aleksander Zadel in Dušica Boben, različne podatke oz. rezultate analiz pa še drugi številni psihologi, uporabniki PIE. Priročnik je strokovno pregledal Niko Arnerić.

Opis:

PIE je osebnostni vprašalnik, ki na svojstven način zagotavlja vrsto informacij o določenih osnovnih osebnostnih potezah in osebnostnih konfliktih posameznika. Odkriva problemska področja in psihologu omogoča vpogled v naravo težav. Osnovan je na večdimenzionalnem modelu emocij R. Plutchika. Ta je izhajal iz osnovnih vzorcev vedenja in predpostavke, da obstaja povezanost med funkcionalno analizo emocij ter subjektivnim in objektivnim vidikom. Po tej teoriji je osebnostne poteze treba pojmovati kot mešanico različnih emocij.

PIE nam da krožni profil, ki nakazuje relativno moč osnovnih potez osebnosti: samozaščita, agresivnost, inkorporacija, opozicionalnost, eksploracija, nekontroliranost, reprodukcija, deprivacija. Vprašalnik vključuje tudi t. i. oceno bias. PIE je pripravljen v papirni in spletni obliki. Izvedba je skupinska ali individualna. Vprašalnik ima 62 postavk – različnih kombinacij parov 12 pridevnikov, ki so še posebej pojasnjeni. Oseba mora v vsakem paru izbrati enega.

PIE se lahko uporablja na vseh področjih psihološkega dela.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: PIE je primeren za mladostnike od 14 let dalje in odrasle.

Trajanje: Navodila in odgovarjanje na postavke zahtevajo le 10 do 15 minut časa, ne glede na obliko izvedbe. Vrednotenje s šablonami in risanje profila traja 5 minut oz. nekaj minut preko spleta aplikacije TESTrešuj. Če je tudi izvedba preko spletne aplikacije, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost je v Sloveniji izračunana na dveh večjih skupinah. V prvi skupini, ki je reševala PIE na klasičen (papir-svinčnik) način (N = 780), so alfa koeficienti za posamezne dimenzije od 0,64 do 0,81. V drugi skupini, ki je reševala PIE z računalnikom (N = 699), pa so alfa koeficienti za posamezne dimenzije od 0,67 do 0,80. V ZDA so zanesljivost računali po razpolovitveni metodi in se za posamezne dimenzije giblje med 0,61 in 0,90. V priročniku so navedene tudi manjše študije retestne zanesljivosti.

Veljavnost: V priročniku so zbrani rezultati več raziskav iz tujine in Slovenije, tako za konstruktno kot za kriterijsko veljavnost.

Norme: V priročniku iz leta 2006 so percentilne norme za odrasle, ki so ločene po spolu in dveh starostnih skupinah (moški, 19–29 let: N = 563; ženske, 19–29 let: N = 489; moški, 30–60 let: N = 584; ženske, 30–60 let: N = 368), ter za mladostnike v treh starostnih skupinah (14, 16 in 18 let), ki so bile izračunane leta 1998. Objavljene so tudi ameriške norme.