Ilustrirani projektivni vprašalnik emocionalne stabilnosti otrok - IPUES

Ilustrirani projektivni vprašalnik emocionalne stabilnosti otrok - IPUES meri čustveno stabilnost predšolskih otrok. Namenjen je otrokom od 4. do 7. leta starosti.

  • Mirjana Krizmanić
  • Živana Bele Potočnik
  • Brigita Hruševar

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

IPUES (orig. Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak) avtorice Mirjane Krizmanić, je prvič izšel leta 1982. Pri pripravi gradiv sta sodelovali Živana Bele Potočnik in Brigita Hruševar.

Opis:

Namenjen je ugotavljanju čustvene stabilnosti otrok v predšolskem obdobju z namenom, da bi lahko zgodaj pomagali pri morebitnih motnjah v čustvenem doživljanju otroka in preprečili nastajanje trajnejših čustvenih motenj. V okviru testne baterije vprašalnik uporabljajo psihologi v otroških bolnišnicah, dispanzerjih, ambulantah in v vzgojnih svetovalnicah ter vtrčevski in šolski psihologi.

Test je pripravljen v obliki ilustrirane zgodbe v verzih o stričku Hrčku in omogoča spoznavanje otrokovih navad in interesov, strahov, načinov vedenja v frustracijskih situacijah in odnosov z drugimi otroki ter starši. Izvedba je individualna.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Od 4. do 7. leta.

Trajanje: Preizkušnja traja 15–20 minut. Vrednotenje traja nekaj minut, odvisno pa je od izkušenosti psihologa.

Objektivnost ocenjevanja: Povprečen koeficient rang korelacije je 0,94 (stopnja ujemanja med petimi neodvisnimi ocenjevalci).

Veljavnost: Diagnostično veljavnost vprašalnika so preizkusili na treh skupinah zagrebških otrok (49 zdravih, 18 problematičnih in 31 nevrotičnih). Primerjava rezultatov na IPUES, ki jih dosežejo zdravi in nevrotični otroci, kaže na statistično značilne razlike, prav tako tudi primerjava rezultatov zdravih in problematičnih otrok.

Norme: Vprašalnik nam služi kot presejalni pripomoček: mejna vrednost nakazuje potrebo po bolj poglobljeni psihološki obravnavi otroka.