Freiburški osebnostni vprašalnik, dopolnjena oblika - FPI-R
  • Jochen Fahrenberg
  • Herbert Segl
  • Rainer Hampel
  • Maks Tušak
  • Živana Bele Potočnik
  • Brigita Hruševar Bobek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji Freiburškega osebnostnega vprašalnika (orig. Freiburger Persönlichkeitsinventar – FPI-R) so Jochen Fahrenberg, Reiner Hampel in Herbert Selg. Prvič je bil FPI v Sloveniji izdan leta 1980, takrat so ga pripravili Maks Tušak, Živana Bele Potočnik in Brigita Hruševar. Leta 2016 smo izdali dopolnjeno obliko vprašalnika FPI-R in že 8. izdajo izvirnega priročnika. Pri standardizaciji so nam pomagali Robert Masten in približno 60 študentov psihologije, 9 šolskih psihologinj iz srednjih šol.

Opis:

FPI je večdimenzionalni vprašalnik osebnosti, ki vključuje 10 standardnih lestvic in dve dodatni; imenujejo se: Življenjsko zadovoljstvo, Socialna usmerjenost, Usmerjenost k dosežkom, Zavrtost, Razdražljivost, Agresivnost, Napetost, Telesne težave, Zaskrbljenost za zdravje, Odkritost, Ekstravertnost in Čustvenost. Avtorji izhajajo iz določenih psiholoških konstruktov, ki so se jim na podlagi njihovih izkušenj in glede na predelano literaturo zdeli zanimivi in pomembni.

Namenjen je spoznavanju osebnostnih značilnosti odraslih in mladih nad 15 let na raznih področjih psihološkega dela, posebej pa v klinično psihološki praksi. Predvsem gre za ovrednotenje normalnih osebnostnih potez, ne pa bolezenskih dimenzij, za kar so na voljo drugi diagnostični postopki.

Oseba z DA in NE samostojno odgovarja na 140, ki se nanašajo na njeno vedenje, stališča, stanja in znake telesnega počutja. Uporabimo ga lahko individualno ali skupinsko, na papirju ali preko spletne aplikacije. Odgovore vrednotimo s pomočjo šablon ali preko spleta v apliakciji TESTrešuj.

Kategorija: univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Vprašalnik je namenjen odraslim in mladim nad 15 let.

Trajanje: Izvedba traja 20 do 30 minut. Vrednotenje s šablonami pa nam vzame približno 5 do 10 minut; preko spletne aplikacije nekaj minut oz. nič, če spletno aplikacijo uporabimo tudi za izvedbo.

Zanesljivost: V priročniku so zbrani izračuni zanesljivosti iz različnih raziskav. Zanesljivost so računali na različne načine. Vse lestvice imajo zanesljivosti med 0,73 in 0,83, v slovenski obliki od 0,68 do 0,81, z izjemo lestvice Prosocialna usmerjenost, ki ima nižjo (0,48).

Veljavnost: V priročniku je opisanih veliko povezav med lestvicami FPI-R in sociodemografskimi značilnostmi, poleg tega so navedene tudi povezave z drugimi osebnostnimi vprašalniki in ustreznimi viri. Ostale empirične ugotovitve o razlikah pri srednjih vrednostih med skupinami bolnikov in drugimi primerjalnimi skupinami so za 12 lestvic FPI-R predstavljene v pregledu literature. V Sloveniji smo preverjali povezanost lestvic FPI-R z Osebnostnim vprašalnikom za poklicno rabo (BIP).

Norme: slovenske norme so oblikovane na reprezentativnem vzorcu 1002 oseb, med katerimi je bilo 540 dijakov. Navedene so tudi norme za 3740 oseb v Nemčiji, za katere so standardne vrednosti razčlenjene tudi po spolu in sedmih starostnih skupinah; norme so v obliki stanine in povprečnih vrednosti s standardnimi odkloni.