Eysenckov osebnostni vprašalnik (revidirana oblika) - EPQ-R

Z revidirano obliko Eysenckovega osebnostnega vprašalnika merimo tri glavne dimenzije osebnosti: ekstravertnost-introvertnost (E), nevroticizem (N) in psihoticizem (P). Primeren za uporabo je od 16. leta naprej.

  • Hans Jurgen Eysenck
  • Sybil B. G. Eysenck
  • Niko Arnerić
  • Dušica Boben
  • Igor Krajnc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Eysenckovega osebnostnega vprašalnika EPQ-R (orig. Eysenck Personality Questionnaire-Revised) sta Hans J. Eysenck in Sybil B. G. Eysenck. EPQ za odrasle je bil na Centru za psihodiagnostična sredstva prvič izdan leta 1979. Takrat je vprašalnik priredil, preizkusil in standardiziral Leon Lojk s pomočjo skupine psihologov. Leta 1997 smo izdali priredbo posodobljene različice EPQ-R. Pri priredbi in zbiranju podatkov nam je pomagal Niko Arnerić, pri pregledu prevodov priročnika pa Bojan Zalar. Leta 2012 smo izdali dopolnjen priročnik, v katerem so dodani primeri interpretacije vprašalnika EPQ-R in ugotovitve slovenskih in tujih raziskav.

Opis:

Vprašalnik temelji na teoriji treh glavnih dimenzij osebnosti: ekstravertnost-introvertnost (E), nevroticizem (N), psihoticizem (P). Ukvarja se z normalnim vedenjem, ne s simptomi. Vprašalnik odkriva določene nevrotične in psihotične predispozicije oseb, uporaben pa je na področju kadrovanja, poklicnega usmerjanja, zdravstva, medicine dela, raziskovanja ter pojasnjevanja in predvidevanja človekovega vedenja. Poleg lestvic E, N in P vprašalnik vsebuje tudi veljavnostno lestvico (L), ki meri nagnjenost k dajanju socialno zaželenih odgovorov. Avtorja sta iz najboljših trditev izdelala še krajšo različico EPQ-R in skupaj z Gossopom dve posebni lestvici za dolgo obliko: odvisnost (A) in kriminalnost (C).

Vprašalnik EPQ-R ima 106, kratka različica EPQ-R pa 48 trditev. Testiranec odgovarja na vprašanja z DA ali NE. Vprašalnik izvedemo skupinsko ali individualno; na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Za odrasle in mladostnike, starejše od 16 let.

Trajanje: Izvedba traja 5–10 minut za kratko obliko vprašalnika, za dolgo obliko pa 10–20 minut. Vrednotenje s šablonami traja 5–10 minut, preko spletne aplikacije pa nekaj minut oz. nič, če spletno aplikacijo uporabimo tudi za izvedbo.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti za lestvice E, N in P so 0,71–0,90, za kratko obliko pa 0,63–0,86. Pri hospitaliziranih osebah je za lestvico A Cronbachov koeficient alfa 0,78, na standardizacijskem vzorcu pa 0,83 za moške (N = 354) in 0,81 za ženske (N = 151). Zanesljivost angleške lestvice C je bila pri kontrolni skupini in pri zapornikih 0,75. Koeficienti retestne zanesljivosti (Velika Britanija) po enem mesecu znašajo 0,76–0,89.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav. Predstavljena je tudi faktorska struktura na slovenskem in britanskem vzorcu.

Norme: Zbrane so aritmetične sredine in standardni odkloni lestvic P, E, N in L za različne starostne skupine, ločeno po spolu (N = 486). Navedeni so podatki o angleških normah. Norme za lestvici A in C so v obliki aritmetičnih sredin in standardnih odklonov so za Veliko Britanijo, za Slovenijo pa so le za orientacijo. V časopisu TESTinfo št. 2, 1998 oz. na spletni strani www.center-pds.si najdete več podatkov o lestvici A.