Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov - VTM

Vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov zajema 6 (5 pri kratki obliki) kliničnih lestvic in 2 lestvici veljavnosti: anksioznost, depresivnost, jezavost, potravmatski stresni sindrom, disociativnost, zaskrbljenost glede spolnosti - lestvica vsebuje dve podlestvici: spolno preokupacijo in stisko, obup vezan na spolnost. Namenjena je otrokom in mladostnikom od 10. do 18. leta starosti.

  • John Briere
  • Barbara Žemva
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

 

Avtor Vprašalnika o travmatiziranosti otrok in mladostnikov (orig. Trauma Symptom Checklist for Children – TSCC) je John Briere, ki je z raziskavami začel že leta 1989, priročnik pa je v ZDA prvič izšel leta 1996. Avtorica slovenske priredbe vprašalnika je Barbara Žemva, ki je skupaj z Dušico Boben (statistični podatki) napisala tudi slovensko priredbo priročnika. Pri zbiranju podatkov za slovenske norme in preverjanje veljavnosti je sodelovalo 10 šolskih psihologov in 18 psihologov iz zdravstva, centrov za socialno delo ins svetovalnih centrov. Priročnik je strokovno pregledala Vida Ribičič. VTM je prvič izšel leta 2000.

Opis:

Vprašalnik pomaga psihologu oceniti doživljanje otrok oz. mladostnikov po različnih travmatskih izkušnjah, kot so fizično ali spolno nasilje, nasilje s strani vrstnikov, izgube, prisostvovanje pri nasilnih dejanjih, naravne nesreče ...

Vprašalnik ima 56 trditev, na katere otrok oz. mladostnik odgovarja na štiristopenjski lestvici od 0 (nikoli) do 3 (skoraj vedno). Kratka oblika vprašalnika, ki je brez lestvice Zaskrbljenost s spolnostjo, ima 45 trditev. Otrok ali mladostnik na trditve odgovarja na štiristopenjski lestvici. Izvedba je lahko individualna ali skupinska.

Vprašalnik sestavlja 6 kliničnih lestvic (5 lestvic pri kratki obliki) in 2 veljavnostni lestvici. Klinične lestvice so: Anksioznost, Depresivnost, Jezavost, Potravmatski stresni simptom, Disociativnost (dve podlestvici), Zaskrbljenost s spolnostjo (dve podlestvici).

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim izobraževanjem – C.

Starost: Otroci in mladostniki od 10. do 18. leta.

Trajanje: Izvedba traja 15–20 minutah. Vrednotenje in risanje profila pa zahteva nadaljnjih 5–10 minut. Za kratko obliko vprašalnika porabimo nekaj minut manj.

Zanesljivost: Zanesljivosti lestvic, izmerjene s Cronbachovim alpha, so za vzorec šolskih otrok (N = 648–690) od 0,70 do 0,85, za klinični vzorec (N = 100–156) pa od 0,80 do 0,89. Ameriški koeficienti se gibljejo od 0,77 do 0,89 (N = 3008).

Veljavnost: Za postavke in lestvice je narejena faktorska analiza, ki se ujema z ameriškimi podatki. V priročniku najdete korelacije med lestvicami in tudi nekaj korelacij kliničnih lestvic z drugimi ameriškimi merskimi inštrumenti. Prav tako so opisane ameriške raziskave, ki potrjujejo konstruktno veljavnost. Na slovenskih podatkih smo potrdili, da obstajajo statistično značilne razlike za vse klinične lestvice (razen za anksioznost) med otroki iz normativnega vzorca, ki so zapisali, da so doživeli kaj zelo hudega (npr. smrt v družini, ločitev staršev, bolezen, so bili prisotni pri kakšni nesreči, napadu...), in drugimi.

Norme: T-vrednosti za tri starostna obdobja (10–12 let, 13–15 let in 16–18 let) ločena po spolu.