Vprašalnik o motnjah hranjenja, tretja izdaja – EDI-3

Vprašalnik o motnjah hranjenja meri psihološke značilnosti in skupine simptomov, ki so pomembne pri razvoju in vzdrževanju motenj hranjenja. 

  • David M. Garner

Avtorice priredbe: 

  • Anica Prosnik Domjan
  • Dušica Boben 
    • Marjeta Trstenjak

 

Interpretacija rezultatov je omejena samo na usposobljenje strokovnjake, ki imajo opravljeno formalno izobraževanje na področju ocenjevanja in znanje iz psihometričnih statističnih metod ter izkušnje na področju psihopatologije motenj hranjenja.  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor vprašalnika je David M. Garner. Avtorice slovenske priredbe vprašalnika so Anica Prosnik Domjan, Dušica Boben in Marjeta Trstenjak. Priročnik je strokovno pregledala Maša Černelič Bizjak. Vprašalnik je bil izdan leta 2021. 

Opis:

Vprašalnik EDI-3 meri psihološka področja, ki so pomembna za razumevanje in zdravljenje motenj hranjenja oziroma psihološke značilnosti ali konstrukte, ki so se pri posameznikih z motnjami hranjenja pokazali kot klinično pomembni. 

Sestavljen je iz 91 postavk, ki so organizirane v 12 primarnih lestvic. Te vključujejo tri lestvice tveganja za motnje hranjenja (Težnja po vitkosti, Bulimija in Nezadovoljstvo s telesom), ki so specifične za motnje hranjenja, in devet splošnih psiholoških lestvic (Nizko samospoštovanje, Osebna odtujenost, Negotovost v medosebnih odnosih, Odtujenost v medosebnih odnosih, Primanjkljaji notranjega doživljanja, Slab nadzor čustev, Perfekcionizem, Asketizem in Strah pred odraščanjem), ki so zelo pomembne za motnje hranjenja, vendar zanje niso specifične. EDI-3 vključuje šest sestavljenih lestvic. Prva je specifična za motnje hranjenja (Tveganje za motnje hranjenja), pet pa je splošnih integrativnih psiholoških konstruktov (Občutki neučinkovitosti, Težave v medosebnih odnosih, Afektivne težave, Pretiran nadzor in Splošna psihološka neprilagojenost). EDI-3 ima tudi lestvice stila odgovarjanja (Nedoslednost, Redkost in Negativen vtis), s katerimi ugotavljamo verjetnost, da rezultate lahko interpretiramo. 

Poleg EDI-3 je pripravljen tudi samostojen in strukturiran samoocenjevalni vprašalnik v obliki seznama simptomov (EDI-3 SC), s katerim pridobimo podatke o pogostosti pojavljanja simptomov, podatke v zvezi s telesno maso, zgodovino telesne mase in menstruacije (za ženske). 

 

Kategorija: Usposobljeni strokovnjaki, ki imajo opravljeno formalno izobraževanje na področju ocenjevanja in znanje iz psihometričnih statističnih metod ter izkušnje na področju psihopatologije motenj hranjenja.

Starost: Mladostniki, stari 13 let ali več in odrasli. Uporablja se lahko tudi pri 11- in 12-letnikih.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 20 minut. Vrednotenje in risanje profila pa približno 10 minut. Če uporabilo spletno aplikacijo TESTrešuj tudi za izvedbo, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (Cronbachov koeficient alfa) je za sestavljeno lestvico Tveganje za motnje hranjenja v štirih diagnostičnih skupinah in treh normativnih skupinah (ameriški klinični vzorec odraslih, mednarodni klinični vzorec odraslih in ameriški klinični vzorec mladostnikov) od 0,90 do 0,97, za sestavljeno lestvico Splošna psihološka neprilagojenost pa od 0,93 do 0,97. Zanesljivost preostalih sestavljenih lestvic je od 0,81 do 0,93. Slovenski podatki (Cronbachov alfa) za skupino srednješolcev in študentov (N = 403) so naslednji: 0,88 za lestvico Težnja po vitkosti, 0,85 za lestvico Bulimija in 0,88 za lestvico Nezadovoljstvo s telesom. Cronbachovi koeficienti za psihološke lestvice so bili od 0,68 za lestvico Asketizem do 0,83 za lestvico Nizko samospoštovanje.

Veljavnost: V priročniku so predstavljene korelacije med lestvicami in sestavljenimi lestvicami EDI-3, rezultati eksplorativne in konfirmativne faktorske analize, korelacije s predhodno različico vprašalnika EDI-2, korelacije z drugimi merami motenj hranjenja ter rezultati slovenskih raziskav, ki potrjujejo veljavnost slovenske priredbe EDI-3.

Norme: Rezultate EDI-3 lahko primerjate z ameriškim kliničnim vzorcem odraslih (N = 983), mednarodnim kliničnim vzorcem odraslih (N = 662) in ameriškim kliničnim vzorcem mladostnikov (N = 335). Norme so za lestvice tveganja za motnje hranjenja izračunane ločeno za tri diagnostične skupine po DSM-IV: anoreksija nervoza – restriktivni tip, anoreksija nervoza – hranjenje z izgubo nadzora/purgativni tip, bulimija nervoza in neopredeljene motnje hranjenja. To je tudi razlog, da smo se odpovedali slovenskim normam, saj bi težko zbrali tako obsežne diagnostične skupine. Norme so v obliki T-vrednosti in njihovih intervalov zaupanja ter centilov.