SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA, TRETJA IZDAJA – ABAS-3SI

ABAS-3 je sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja od dojenčkov do starostnikov.

  • Patti L. Harrison
  • Thomas Oakland
  • Maša Naraločnik
  • Niki Jakol
  • Dušan Kuhar
  • Barbara Lenart Bregar
  • Maja Zupančič
  • Petra Obermajer
  • Dušica Boben
  • Marjeta Trstenjak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) ter univerzitetne specialne in rehabilitacijske pedagoge oziroma magistre profesorje specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (ang. Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition) sta Patti L. Harrison in Thomas Oakland. Slovensko standardizacijo, ki smo jo izpeljali na Centru za psihodiagnostična sredstva, je strokovno vodila Maja Zupančič, ki je tudi pregledala priročnika. Vprašalnike so priredili Maša Naraločnik, Niki Jakol, Dušan Kuhar, Barbara Lenart Bregar, Maja Zupančič, Petra Obermajer, Marjeta Trstenjak in Dušica Boben. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo okrog 5000 udeležencev in več kot 50 psihologov. Priročnika sta prevedli Lea Kristan in Blanka Čebašek; statistične izračune je izdelal David Gosar. Sistem smo prvič izdali leta 2020.

 

Opis:

Prilagoditveno vedenje je ključnega pomena, da lahko posameznik uspešno skrbi sam zase, se sporazumeva z drugimi ter se ustrezno odziva na vsakdanje zahteve doma, v vrtcu, šoli, na delu ali v drugih okoljih. ABAS-3 nam pomaga odkriti težave na različnih področjih prilagoditvenega vedenja, zato ga v svetu uporabljajo pri razvrščanju različnih razvojnih in vedenjskih motenj, prepoznavanju funkcionalne oviranosti pri različnih motnjah in težavah, utemeljevanju posameznikove upravičenosti do posebnih programov, pri načrtovanju in spremljanju obravnave ter pomoči. Posebej uporaben je pri ocenjevanju oseb z razvojnimi zaostanki, motnjami avtističnega spektra, učnimi težavami, nevropsihološkimi motnjami ipd. Strokovnjakom omogoča načrtovanje, izvajanje in spremljanje intervenc tudi s pomočjo Priročnika za načrtovanje intervenc ABAS-3 (ang. ABAS-3 Intervention Planner), ki pomaga povezati specifične intervence s primanjkljaji, ki so bili ocenjeni z ABAS-3.

 

ABAS-3 ima pet ocenjevalnih oblik, ki so uporabne za različno stare posameznike in v različnih okoljih. Za otroke od rojstva do starosti 5 let imamo obliko, ki jo izpolnijo starši, starši izpolnijo tudi obliko za otroke, stare od 5 do 21 let. Strokovni delavci v vrtcih izpolnijo obliko za otroke, stare od 2 do 5 let, učitelji ali drugi strokovni delavci pa za učence, dijake, študente, stare od 5 do 21 let. Peta oblika je pripravljena za odrasle (16–89 let), izpolni pa jo oseba sama ali posameznik, ki osebo dobro pozna.

 

ABAS-3 meri prilagoditveno vedenje na treh ravneh. Na najvišji ravni je to sestavljen rezultat splošno prilagoditveno vedenje. Sestavljajo ga tri področja in 11 podpodročij, ki vključujejo bolj specifične vidike prilagoditvenega vedenja: konceptualno (sporazumevanje, funkcionalne izobraževalne spretnosti, samousmerjanje), socialno (medosebni odnosi, prosti čas) in praktično (vedenje izven doma, življenje doma in v vrtcu/šoli, zdravje in varnost, skrb zase, delo). Za najmlajše je dodano je tudi podpodročje gibalnih spretnosti.

 

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Od 0 let do 89 let.

Trajanje: Čas izpolnjevanja je približno 20 minut. Točkovanje je enostavno in hitro, vrednotenje pa je odvisno od izkušenosti uporabnika.

Zanesljivost: Izračunana je notranja zanesljivost po klasični teoriji in teoriji odgovora na postavko za vsak vprašalnik in za vsako starostno skupino. Povprečni Cronbachovim koeficientom alfa za posamezne vprašalnike so od 0,95 do 0,97.

Veljavnost: V priročniku so zbrani izvirni ameriški in slovenski podatki o vsebinski veljavnosti, notranji strukturi, povezavah z drugimi spremenljivkami, podatki za različne posebne skupine (duševna manjrazvitost,  ADHD, motnje avtističnega spektra …).

Norme: Slovenska normalizacija je bila narejena na šestih vzorcih glede na različne ocenjevalce. Skupaj je bilo 4390 udeležencev, ki so izpolnjevali vprašalnik za osebe, stare od 0 do 89 let. Norme so v obliki standardnih vrednosti (M = 100, SD = 15) in centilov.