Pravljični test - FTT

Pravljični test je projekcijski test, s katerim pridobimo oceno otrokove osebnosti, obrambnih mehanizmov in družinske dinamike. Primeren je za otroke od 6 do 12 let.

  • Carina Coulacoglou
  • Andreja Mikuž

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica Pravljičnega testa (orig. Fairy Tale Test) je Grkinja Carina Coulacoglou. Leta 2006 smo test prvič izdali v slovenščini. Prevod je naredila Andreja Mikuž, strokovno pa ga je pregledala Bojana Moškrič.

Opis:

FTT je projekcijski test za otroke, s katerim ocenjujemo večje število osebnostnih spremenljivk na naslednjih podlestvicah: ambivalentnost, želja po materialnih dobrinah, samospoštovanje, moralnost, želja po prvenstvu, občutek lastništva, občutek zasebnosti, agresija kot dominantnost, instrumentalna agresija, agresija tipa A in B, oralna agresija, strah pred agresijo, oralne potrebe, želja pomagati, potreba po povezanosti, potreba po ljubezni, potreba po odobravanju, anksioznost, depresivnost, odnos z materjo, odnos z očetom, preokupacija s spolnostjo, potreba po zaščiti in prilagoditev na kontekst pravljice. Za interpretacijo sta možna kvantitativni ali kvalitativni pristop. Pri prvem uporabimo normalizacijo v T-vrednosti, pri drugem pa je pomembno opazovanje otrokovega vedenja med testiranjem. 
 
Test sestavlja 7 sklopov prizorov iz pravljic (po 3 slike), ki jih mora otrok pred testiranjem poznati (Rdeča kapica, Sneguljčica in sedem palčkov ipd.). Ob slikah se otroku zastavljajo točno določena vprašanja. Test je uporaben pri klinični diagnostiki, za oceno osebnostnih sprememb v času, v šolah za testiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami in otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Od 6 do 12 let.

Trajanje: Izvedba traja približno 45 minut, vrednotenje pa od 30 do 60 minut.

Zanesljivost: Povprečni koeficient retestne zanesljivosti je 0,54 (grški podatki).

Veljavnost: Podatki o veljavnosti so iz originalnega priročnika. Za preizkušanje notranje veljavnosti je bila narejena faktorska analiza ter primerjava med obrambnimi mehanizmi in rezultati na posameznih faktorjih. V priročniku so opisane tudi študije kriterijske veljavnosti.

Norme: Na razpolago so izvorne grške norme v obliki T-vrednosti.