Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike - LSAA

Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike meri socialno anksioznost pri mladostnikih starih od 11 do 18 let.

  • Melita Puklek Levpušček

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na šolske svetovalne delavce, strokovne delavce v sociali in strokovne delavce v zdravstvu.

Center za psihodiagnostična sredstva dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica Melita Puklek Levpušček je na podlagi dolgoletnih raziskovanj in izkušenj Lestvico socialne anksioznosti prvič izdala na Centru za psihodiagnostična sredstva leta 2008. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo organizirali in vodili zbiranje podatkov za standardizacijo, Boštjan Bajec je izračunal psihometrične lastnosti lestvice in norme, primer uporabe je v priročnik zapisala Nada Hribar. Priročnik je strokovno pregledal Gregor Sočan.

Opis:

Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike meri mladostnikovo doživljanje strahu, zaskrbljenosti in nesproščenosti v socialnih situacijah, v katerih mladostnik dejansko je, ali predpostavlja, da bo objekt negativnega vrednotenja drugih. Prav tako lestvica meri zadržanost, pasivnost oz. vedenje umika v socialnih situacijah. Lestvica zajema tipične socialne situacije, v katerih mladostnik doživlja socialno anksioznost: druženja s poznanimi vrstniki, vzpostavljanje in vzdrževanje stika z nepoznanimi vrstniki ali z vrstniki nasprotnega spola, vrstniške zabave, izpostavljanje v razredu in nastopanje. Z LSAA lahko prepoznamo mladostnike s socialno anksioznostjo, ugotavljamo temeljna področja mladostnikovih težav v socialnih stikih ter doživljanje in vedenje mladostnikov, ki imajo pomanjkljive socialne veščine ali jih ne znajo primerno uporabiti v socialnih situacijah; ugotavljamo lahko vzroke manjše priljubljenosti mladostnikov pri vrstnikih, načrtujemo svetovalne intervence, ugotavljamo uspešnost preventivnih ali terapevtskih programov in razlikujemo socialno anksioznost mladostnikov v različnih obdobjih mladostništva.

Lestvico, ki ima 28 postavk, lahko uporabimo individualno ali skupinsko. Posameznik svoje odgovore o pogostosti doživljanja ali vedenja oceni na 5-stopenjski lestvici. Postavke so razdeljene na dve podlestvici: zaskrbljenost in strah pred negativnim socialnim vrednotenjem (kognitivna in čustvena komponenta) ter tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku (vedenjska in čustvena komponenta).

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter šolski svetovalni delavci, strokovni delavci s področja socialnega dela in zdravstvu.

Starost: mladostniki med 11. in 18. letom, z nekaj prilagoditvami tudi študenti.

Trajanje: Izvedba navadno traja 10–15 minut, vrednotenje pa le nekaj minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (Cronbachov alfa) je 0,91 za zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem, 0,80 za tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku ter 0,90 za celotno lestvico LSAA (N = 1300).

Veljavnost: Konstruktna veljavnost lestvice je bila v prvi fazi razvoja vprašalnika preverjena s faktorsko analizo in skladnostjo posameznih postavk s skupnimi rezultati na podlestvicah, z medsebojnimi korelacijami podlestvic ter s korelacijami podlestvic s skupnim rezultatom lestvice. Konfirmatorna faktorska analiza, ki je bila izvedena na končni obliki lestvice, je potrdila njeno dvofaktorsko strukturo. V priročniku so predstavljene tudi raziskave konvergentne veljavnosti.

Norme: Izračunani so percentili ločeno za dekleta in fante, stare od 11 do 18 let.